รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Control Circle for Productivity Improvement)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) สามารถนำมาใช้อย่างได้ผลทั้งในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงงาน และการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ หนึ่งในความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการคือ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Quality Control Tools – QC Tools) อันเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากต่อการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งถูกนำมาใช้ใน “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle – QCC)” บนพื้นฐานของจิตสำนึกการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) หรือที่เรียกว่า “ไคเซ็น (Kaizen)” 

การพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีขั้นตอนดำเนินการอย่างชัดเจนอันประกอบด้วย การตั้งชื่อกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม ให้ความรู้ และประโยชน์ของการทำ QCC แก่สมาชิก สร้างขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ  (QC Story)   สร้างระบบจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมชัดเจนจากฝ่ายบริหาร พร้อมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากฝ่ายบริหาร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดสามารถรวมเรียกได้ว่า “การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (TQM – Total Quality Management)”

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ต้องอาศัยเครื่องมือควบคุมคุณภาพช่วยคัดเลือกและแก้ปัญหา (QC Tools) ซึ่งแต่ละเครื่องมือมีวัตถุประสงค์การใช้แตกต่างกันไป โดยเราสามารถนำแต่ละเครื่องมือมาผูกโยงหาความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และใช้พร้อมกับเทคนิคที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ปัญหาคือ การถามทำไม 5 ครั้ง เพื่อหาสาเหตุรากเหง้า (5 Why Technique) และหลักการ 3 จริง บนพื้นฐานของ 2 ทฤษฎี (Genba, Genbutsu, Genjisu + Genri, Gensoku)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณภาพ เข้าใจความหมายของการควบคุมคุณภาพ  เห็นประโยชน์จากการสร้างและพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) 
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ และมีกระบวนการแก้ปัญหาเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story) ที่มีความสอดคล้องกับวงจร PDCA
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของเครื่องมือคุณภาพแต่ละชนิด โดยโจทย์ทดสอบการประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจริงของอุตสาหกรรมที่ทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • ความหมายของคุณภาพ (What is Quality?)
 • ความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 • แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจัดการ)
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ (QC Principle)
Module - 2 การพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
 • ความหมายของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
 • กิจกรรมกลุ่มคุณภาพกับระดับของไคเซ็น
 • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ QCC
Module - 3 แนวคิดและหลักการของกระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพ
 • กระบวนการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ
 • กระบวนการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)
 • ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

     Management = Standardization + Improvement Activity
     ความเป็นระบบ (System) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)

    ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
    ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกำหนด (NC-Nonconformity)

 • ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
 • ปัญหาระดับการจัดการงานประจำวัน
 • Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
 • กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story 7 ขั้นตอน
 • เครื่องมือคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
 • เรียนรู้ตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบ QC Story
 • Activity II: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (1)
 • Activity III: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (2)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com