รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why - Why Analysis & 5 Why Technique
(Problem Solving with Why – Why Analysis)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทำไม - ทำไม (Why – Why Analysis) คือ “การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิดสภาพการณ์ตกหล่นและซ้ำซ้อน และไม่จินตนาการเอง” ดังนั้น Why – Why Analysis เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ” และ “สาเหตุ” ในบางประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสอดคล้องเพื่อค้นหาว่า “สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร”

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory)  ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการดังกล่าวมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จึงนับว่าการพัฒนาทักษะดังกล่าวเป็น “การป้องกันการแก้ปัญหาแบบไม่สมเหตุผล” ที่เกิดจากการนึกคิดเองของผู้ปฏิบัติงานไปด้วยในตัว

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis ให้เกิดประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยเทคนิคและข้อกำหนด 7 ประการที่ต้องพิจารณาดังนี้

 • หลักการระดมสมองอย่างถูกต้อง (Brainstorming)
 • ข้อกำหนด 1: ความชัดเจนกับปัญหา (Specification)
 • ข้อกำหนด 2: การยืนยันความถูกต้องประเภทที่ 1 (MECE Technique Type I)
 • ข้อกำหนด 3: การยืนยันความถูกต้องประเภทที่ 2 (MECE Technique Type II)
 • ข้อกำหนด 4: การค้นหาถึงรากสาเหตุ (Root Cause with 5 Why Technique)
 • ข้อกำหนด 5: ความสมเหตุสมผลแบบแท้จริงและไม่แท้จริง (Reasonableness Cause)
 • ข้อกำหนด 6: การหลีกเลี่ยงสาเหตุจากสภาพจิตใจ (Emotional Cause)
 • ข้อกำหนด 7: การหลีกเลี่ยงสาเหตุนามธรรม (Abstract Cause)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาแบบระบุเฉพาะเจาะจง (Specification) ผ่านการเรียนรู้ด้วยโมเดล “สาเหตุและผลกระทบ” (Cause and Effect) และ “ความมีเหตุผล” (Reasonableness) 
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis ด้วยการใช้เทคนิคและข้อกำหนดที่จำเป็น 7 ประการ ผ่านการเรียนรู้ด้วยปัญหาจริงของผู้เรียน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจของการวิเคราะห์ปัญหา
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • กระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหา
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการทำ Why – Why Analysis
 • หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา 

           สาเหตุ ผลกระทบ (Cause  Effect)
           ความมีเหตุผล (Reasonableness)

 • ความหมายของการวิเคราะห์ด้วย Why – Why Analysis
 • ความเหมือนและความต่างของ Why – Why & Cause and Effect Diagram
 • Activity I: การระบุความชัดเจนของปัญหา
Module - 2 การเตรียมการเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์ปัญหา
 • การวิเคราะห์สภาพของปัญหากับสภาพที่ควรจะเป็น
 • การวิเคราะห์สภาพของปัญหากับหลักเกณฑ์และทฤษฎี
 • ตัวอย่างการเรียนรู้การวิเคราะห์สภาพปัญหา
 • แนวทางพัฒนาเบื้องต้นของการวิเคราะห์สภาพปัญหา
Module - 3 เทคนิคและข้อกำหนดในการทำ Why – Why Analysis
 • หลักการระดมสมองอย่างถูกต้อง (Brainstorming)
 • ข้อกำหนด 1: ความชัดเจนกับปัญหา (Specification)
 • ข้อกำหนด 2: การยืนยันความถูกต้องประเภทที่ 1 (MECE Technique Type I)
 • ข้อกำหนด 3: การยืนยันความถูกต้องประเภทที่ 2 (MECE Technique Type II)
 • ข้อกำหนด 4: การค้นหาถึงรากสาเหตุ (Root Cause with 5 Why Technique)
 • ข้อกำหนด 5: ความสมเหตุสมผลแบบแท้จริงและไม่แท้จริง (Reasonableness Cause)
 • ข้อกำหนด 6: การหลีกเลี่ยงสาเหตุจากสภาพจิตใจ (Emotional Cause)
 • ข้อกำหนด 7: การหลีกเลี่ยงสาเหตุนามธรรม (Abstract Cause)
 • Activity II: การวิเคราะห์ Why – Why Analysis ของผู้เรียน
Module - 4 เครื่องมือกำหนดวิธีการแก้ปัญหาหลังการทำ Why – Why Analysis
 • แผนผังต้นไม้ประเภท How – How Diagram
 • Activity III: การกำหนดวิธีแก้ปัญหาหลังการทำ Activity II
Module - 5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 • การเลือกปัญหาในกระบวนการ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com