รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why - Why Analysis & 5 Why Technique
(Problem Solving with Why – Why Analysis)

Download Course Content  Download Brochure

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทำไม - ทำไม (Why – Why Analysis) คือ “การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิดสภาพการณ์ตกหล่นและซ้ำซ้อน และไม่จินตนาการเอง” ดังนั้น Why – Why Analysis เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ” และ “สาเหตุ” ในบางประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสอดคล้องเพื่อค้นหาว่า “สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร”

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory)  ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการดังกล่าวมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จึงนับว่าการพัฒนาทักษะดังกล่าวเป็น “การป้องกันการแก้ปัญหาแบบไม่สมเหตุผล” ที่เกิดจากการนึกคิดเองของผู้ปฏิบัติงานไปด้วยในตัว

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis ให้เกิดประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยเทคนิคและข้อกำหนด 10 ประการที่ต้องพิจารณาดังนี้

 • ข้อกำหนดที่ 1: ความชัดเจนกับปัญหา (Specification) และไม่เป็นนามธรรม
 • ข้อกำหนดที่ 2: การวิเคราะห์ต้องดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง (3G)
 • ข้อกำหนดที่ 3: ต้องระวังรากสาเหตุเทียมหรือไม่สมเหตุสมผล
 • ข้อกำหนดที่ 4: ต้องพิจารณาปัญหา (สาเหตุ) ให้รอบด้าน
 • ข้อกำหนดที่ 5: หลีกเลี่ยงสาเหตุจากสภาพจิตใจ (Emotional Cause)
 • ข้อกำหนดที่ 6: รากสาเหตุต้องนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ข้อกำหนดที่ 7: ไม่นิยมนำมาตรการแก้ปัญหามากำหนดเป็นรากสาเหตุ
 • ข้อกำหนดที่ 8: ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วย MECE Technique
 • ข้อกำหนดที่ 9: พิจารณาว่าสาเหตุใดควรเป็นรากสาเหตุสุดท้าย
 • ข้อกำหนดที่ 10: คำนึงถึงเป้าหมายสำคัญของการวิเคราะห์ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการวิเคราะห์ Why – Why Analysis อย่างเป็นระบบ โดยเรียนรู้จากโมเดลการวิเคราะห์ปัญหา (Why – Why Analysis Model)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis ด้วยการใช้เทคนิคและข้อกำหนดที่จำเป็น 10 ประการ ผ่านการเรียนรู้ด้วยปัญหาจริงของผู้เรียน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจของการวิเคราะห์ปัญหา
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • โมเดลการวิเคราะห์ปัญหา (Why - Why Analysis Model)
 • หลักสำคัญของการวิเคราะห์รากสาเหตุ

    ความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผลกระทบ (Cause & Effect)
    ความมีเหตุผล (Reasonableness)

 • ความหมายของการวิเคราะห์ด้วย Why – Why Analysis
 • ความเหมือนและความต่างของ Why – Why & Cause and Effect Diagram
Module - 2 การกำหนดปัญหาและระดับของปัญหา
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 • ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
 • ปัญหาระดับการจัดการปัญหารายวัน
 • Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
Module - 3 เทคนิคและข้อกำหนดในการทำ Why – Why Analysis
 • ข้อกำหนดที่ 1: ความชัดเจนกับปัญหา (Specification) และไม่เป็นนามธรรม
 • ข้อกำหนดที่ 2: การวิเคราะห์ต้องดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง (3G)
 • ข้อกำหนดที่ 3: ต้องระวังรากสาเหตุเทียมหรือไม่สมเหตุสมผล
 • ข้อกำหนดที่ 4: ต้องพิจารณาปัญหา (สาเหตุ) ให้รอบด้าน
 • ข้อกำหนดที่ 5: หลีกเลี่ยงสาเหตุจากสภาพจิตใจ (Emotional Cause)
 • ข้อกำหนดที่ 6: รากสาเหตุต้องนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ข้อกำหนดที่ 7: ไม่นิยมนำมาตรการแก้ปัญหามากำหนดเป็นรากสาเหตุ
 • ข้อกำหนดที่ 8: ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วย MECE Technique
 • ข้อกำหนดที่ 9: พิจารณาว่าสาเหตุใดควรเป็นรากสาเหตุสุดท้าย
 • ข้อกำหนดที่ 10: คำนึงถึงเป้าหมายสำคัญของการวิเคราะห์
 • Activity II: การวิเคราะห์ Why – Why Analysis ของผู้เรียน
Module - 4 เครื่องมือกำหนดวิธีการแก้ปัญหาหลังการทำ Why – Why Analysis
 • แผนผังต้นไม้ประเภท How – How Diagram
 • Activity III: การกำหนดวิธีแก้ปัญหาหลังการทำ Activity II
Module - 5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 • การเลือกปัญหาในกระบวนการ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com