รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)

Download Course Content  Download Brochure   ตัวอย่างการสอนอยู่ด้านล่างค่ะ!!!

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์รากสาเหตุ (Root Cause Analysis) คือ “การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิดสภาพการณ์ตกหล่นและซ้ำซ้อน และไม่จินตนาการไปเอง” ดังนั้น Root Cause Analysis เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ” และ “สาเหตุ” ในบางประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปในทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสอดคล้องเพื่อค้นหาว่า “สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร”

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) การวิเคราะห์แบบ Root Cause Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแก้ปัญหา และมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Correction & Corrective Action)”

การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ต้องมีเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ  และที่สำคัญผู้วิเคราะห์ต้องมีความเข้าใจในข้อกำหนด 10 ประการ ดังนี้

 • ข้อกำหนดที่ 1: ความชัดเจนกับปัญหา (Specification) และไม่เป็นนามธรรม
 • ข้อกำหนดที่ 2: การวิเคราะห์ต้องดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง (3G)
 • ข้อกำหนดที่ 3: ต้องระวังรากสาเหตุเทียมหรือไม่สมเหตุสมผล
 • ข้อกำหนดที่ 4: ต้องพิจารณาปัญหา (สาเหตุ) ให้รอบด้าน
 • ข้อกำหนดที่ 5: หลีกเลี่ยงสาเหตุจากสภาพจิตใจ (Emotional Cause)
 • ข้อกำหนดที่ 6: รากสาเหตุต้องนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ข้อกำหนดที่ 7: ไม่นิยมนำมาตรการแก้ปัญหามากำหนดเป็นรากสาเหตุ
 • ข้อกำหนดที่ 8: ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วย MECE Technique
 • ข้อกำหนดที่ 9: พิจารณาว่าสาเหตุใดควรเป็นรากสาเหตุสุดท้าย
 • ข้อกำหนดที่ 10: คำนึงถึงเป้าหมายสำคัญของการวิเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเรียนรู้จากโมเดลการวิเคราะห์ปัญหา (Root Cause Analysis Model)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รากสาเหตุได้อย่างถูกต้อง  ด้วยข้อกำหนด 10 ประการของการวิเคราะห์รากสาเหตุ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • โมเดลการวิเคราะห์ปัญหา (Root Cause Analysis Model)
 • หลักสำคัญของการวิเคราะห์รากสาเหตุ

    ความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผลกระทบ (Cause & Effect)
    ความมีเหตุผล (Reasonableness)

 • การค้นหารากสาเหตุกับการคิดเชิงวิเคราะห์
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่อง
Module - 2 การกำหนดปัญหาและระดับของปัญหา
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 • ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
 • ปัญหาระดับการจัดการปัญหารายวัน
 • Activity II: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
Module - 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
 • การคัดเลือกหัวข้อปัญหา
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา
 • การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคของการวิเคราะห์รากสาเหตุ
 • การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming)
 • แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 • แผนผังต้นไม้แบบ Why – Why Analysis
 • เทคนิคการถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique)
 • ข้อกำหนด 10 ประการของการวิเคราะห์รากสาเหตุ
 • 3G & 5W1H + Pareto Concept
 • แผนผังต้นไม้แบบ How – How
 • เทคนิคการถามอย่างไร (How Question Technique)
 • สภาพการณ์ที่ไม่มีการตกหล่นหรือความซ้ำซ้อน
  (MECE - Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)
 • Activity III: การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
 • Activity IV: การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา

   

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com, bananatraining11@gmail.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com