รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Problem Solving and Continuous Improvement)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการมากขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)” เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพตามต้องการนั้นสามารถทำโดยลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

แนวคิดของการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องต้องอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกไคเซ็น (Kaizen Mind) ระดับกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (QCC) ซึ่งอาศัยกระบวนการแก้ปัญหาแบบ QC Story ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่

 • 7 เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)
 • 5 Why Technique เพื่อค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis)
 • การพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยหลัก 3G (Genba, , Genbutsu, Genjitsu)
 • การระดมสมองเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไข (Brainstorming)
 • วงจร SDCA & PDCA แบบฉบับของเดมมิ่ง (Deming Cycle)
 • การประยุกต์ใช้ตัวแบบ SIPOC กับปัญหาคุณภาพ

การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพระดับกลุ่ม “QCC (Quality Control Circle )” ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (Systematic) และตัวแบบปัญหามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมากกว่าไคเซ็นระดับบุคคล ดังนั้นการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมคุณภาพอย่างเป็นทางการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น มีการจัดองค์กรและลงทะเบียนกลุ่ม กำหนดกิจกรรมให้ความรู้ กำหนดเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาและปรับปรุง การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ และการจูงใจด้วยระบบการให้รางวัล ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นวัฒนธรรมเชิงบวกสำหรับการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กร (Organizational Culture)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย หลักการ และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ และแนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดเลือกปัญหาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพแบบ QC Story ตามมาตรฐาน JUSE
 • เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 หลักการและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • คุณภาพคืออะไร (What is Quality?)
 • ความหมายของคุณภาพจากปรามาจารย์ 3 ท่าน
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจัดการ)
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

     Management = Standardization + Improvement Activity
     ความเป็นระบบ (System) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

Module - 2 แนวคิดในการคัดเลือกปัญหาคุณภาพ
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)

    ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
    ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงข้อกำหนด (์NC-Nonconformity)

 • ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
 • ปัญหาระดับการจัดการงานประจำวัน
 • Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
 • ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA
Module - 3 กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story
 • ความหมายของการแก้ปัญหาแบบ QC Story
 • กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story 7 ขั้นตอน

    การคัดเลือกหัวข้อ
     การทำความเข้าใจกับสภานการณ์และตั้งเป้าหมาย
     การวางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา
     การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
     การพิจารณามาตรการตอบโต้และนำไปใช้
     การยืนยันผลลัพธ์
     การจัดทำมาตรฐานและกำหนดระบบควบคุม

Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคของการแก้ปัญหาด้วย QC Story
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
 • Activity II: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (1)
 • Activity III: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (2)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com