รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
(Kaizen for Productivity and Continuous Improvement)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้าน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งการทำไคเซ็นมีจุดประสงค์ให้พนักงานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยมีหลักคิดของการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น สะดวกสบายขึ้น ลดความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการ และสามารถสร้างวิธีการทำงานให้เป็นการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Act or Work Instruction)  

บุคลากรทุกระดับควรมีจิตสำนึกไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง การทำไคเซ็นสามารถแบ่งระดับได้ดังนี้

 • ไคเซ็นระดับบุคคล เน้นการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาที่มีขอบเขตไม่ใหญ่เกินไป สามารถลงมือทำได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดวิเคราะห์มาก ซึ่งพนักงานจะเกิดพฤติกรรมลักษณะนี้ได้ต้องได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกของการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์กร
 • ไคเซ็นระดับกลุ่มกิจกรรม QC Circle เน้นการปรับปรุงหรือแก้ปัญหางานที่มีความยากหรือซับซ้อนขึ้นและต้องใช้เครื่องมือคุณภาพทางสถิติมาช่วยแก้ไข ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานด้วยคิวซีสตอรี่ตามมาตรฐาน JUSE ที่มีความสอดคล้องกับเครื่องมือการปรับปรุงงานที่ไม่สิ้นสุดคือ วงล้อ PDCA (Plan –Do – Check – Act) ของ Deming

การปรับปรุงงานมีเครื่องมือและเทคนิคหลายอย่าง แต่ที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมมีดังนี้

 • แนวคิด 3G (Genba / Genbutsu / Genjitsu)
 • การปรับปรุงงานด้วยเทคนิค ECRS
 • การปรับปรุงงานด้วยระบบ Visual Control
 • การปรับปรุงงานด้วยระบบ Poka Yoke
 • ไคเซ็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า & แก้ปัญหาที่รากสาเหตุ
 • แนวคิดไคเซ็นที่กระบวนการ (Process Kaizen)
 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค Logic Tree Diagram

การบริหารกิจกรรมไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จควรมีระบบการจัดทำรายงานไคเซ็น (ระบบไคเซ็นโฮ-คก-ขุ) การแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทำไคเซ็นมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารสามารถนำผลการปรับปรุงงานจากกิจกรรมไคเซ็นของพนักงานไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Management) ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวคิดไคเซ็น
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการทำไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองทั้งไคเซ็นระดับบุคคล และไคเซ็นระดับกลุ่มกิจกรรม QCC 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและแนวคิดการปรับปรุงงานด้วยไคเซ็น
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • สร้างจิตสำนึกการปรับปรุงงานด้วย “กรณีศึกษา”
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการทำไคเซ็น (Ownership Quotient)
 • ความหมายของไคเซ็นและการปรับปรุงงานด้วยวงจร PDCA
 • ความแตกต่างของ “ไคเซ็น” กับ “ระบบข้อเสนอแนะ” (SS-Suggestion System)
 • ระดับของไคเซ็นกับการปรับปรุงงาน

    ไคเซ็นระดับบุคคล
     ไคเซ็นระดับกลุ่มกิจกรรม QCC
     ไคเซ็นระดับนวัตกรรม

 • ความแตกต่างของไคเซ็นระดับบุคคล กลุ่มกิจกรรม QCC และนวัตกรรม
 • “ตัวอย่าง” รวมการเรียนรู้กิจกรรมไคเซ็น 
Module - 2 เครื่องมือและเทคนิคในการทำไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ 
 • แนวคิด 3G (Genba / Genbutsu / Genjitsu) ก่อนทำไคเซ็น
 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค ECRS

    ตัวอย่างการปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS

 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบ Visual Control

    ตัวอย่างการปรับปรุงด้วยระบบ Visual Control

 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบ Poka Yoke

    ตัวอย่างการปรับปรุงด้วยระบบ Poka Yoke

 • ไคเซ็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า & แก้ปัญหาที่รากสาเหตุ

    ตัวอย่างการปรับปรุงด้วยเทคนิค 5 Why Technique

 • แนวคิดไคเซ็นที่กระบวนการ (Process Kaizen) 

    ตัวอย่างการปรับปรุงที่กระบวนการ

 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค Logic Tree Diagram

    ตัวอย่างการปรับปรุงด้วยเทคนิค Logic Tree Diagram

 • Activity I: กิจกรรมไคเซ็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการ (แบบกลุ่ม)
Module - 3 การบริหารกิจกรรมไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • การทำรายงานไคเซ็น (ระบบไคเซ็นโฮ-คก-ขุ)
 • การแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อกระตุ้นกิจกรรมไคเซ็น
 • ไคเซ็นกับการประเมินผลงานประจำปี (Performance Management)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com