รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

เทคนิคป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต POKA YOKE
(POKA YOKE in Manufacturing Process)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ และให้ความสนใจต่อความสูญเสียจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ทั้งกรณีความผิดพลาดจากวัตถุดิบ ความผิดพลาดจากชิ้นส่วนประกอบ ความผิดพลาดของเครื่องจักร ความผิดพลาดของชุดควบคุม ฯลฯ   แต่สาเหตุของความผิดพลาดที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการคือ “ความผิดพลาดของพนักงาน” (Human Error)

แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (อ้างอิง AIAG) มีวัตถุประสงค์เพื่อ “การป้องกัน (Prevention) และการตรวจจับ (Detection)” ลักษณะข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการ (Process) และนำไปสู่การปฏิบัติการแก้ไขต่อไป ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว ถือว่าเป็นการพยายามควบคุมคุณภาพของกระบวนการ โดยดำเนินการขณะที่คุณภาพยังไม่ได้รับการสร้างให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการควบคุมในระดับพนักงานต้องอาศัยกลไกมาช่วยในการควบคุม ตลอดจนการควบคุมในระดับจัดการต้องอาศัยสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร 

หนึ่งในกลไกการควบคุมคุณภาพระดับพนักงานที่สำคัญคือ การควบคุมด้วยระบบหยุดทันทีเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น (Autonomation / Jidoka) ซึ่งแนวความคิดสำคัญประการหนึ่งของระบบดังกล่าวคือ ระบบการป้องก้นความผิดพลาด (Mistake Proofing / Poka Yoke) โดยการกำหนดกรอบในการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ความผิดพลาดที่เกิดจากความเผอเรอของพนักงาน อันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของข้อบกพร่องต่าง ๆ ในกระบวนการ ซึ่งการเรียนรู้จะให้ความสำคัญกับหัวข้อดังนี้  

 • ข้อบกพร่อง 10 ประการ ในกระบวนการผลิต (แนวทางของฮิราโน่)
 • ความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจัยของจูราน)
 • ความสัมพันธ์ของประเภทความผิดพลาดกับมาตรการตอบโต้ (แนวทางของจูราน)
 • การค้นหาข้อบกพร่องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
 • กำหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้องกันความผิดพลาด
 • กลไกป้องกันความผิดพลาด (หยุด / บังคับ / เตือน)
 • ตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ
 • เครื่องตรวจจับ (Detector) ที่นิยมใช้ในการป้องกันความผิดพลาด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายคุณภาพ การประกันคุณภาพ หลักการควบคุมคุณภาพ และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการป้องกันความผิดพลาด (Mistake Proofing / Poka Yoke) มีแนวทางในการค้นหาข้อบกพร่องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการตรวจจับ  (Detection) และการป้องกันความผิดพลาด (Prevention) ในกระบวนการของตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกการป้องกันความผิดพลาด
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • สร้างจิตสำนึกการปรับปรุงการทำงานด้วย “กรณีศึกษา”
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการป้องกันความผิดพลาด (Ownership Quotient)
Module - 2 ความหมายและแนวคิดของคุณภาพในกระบวนการ
 • ความหมายของคุณภาพและการประกันคุณภาพ
 • แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคกับเชิงจัดการ)
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle)
 • ตัวแบบ SIPOC กับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
 • ความหมายของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (อ้างอิง AIAG)
 • พีระมิดการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (Quality Control Pyramid) 
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ 
 • (1) ระบบการป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE

    ข้อบกพร่อง 10 ประการ ในกระบวนการผลิต (แนวทางของฮิราโน่)
     สาเหตุของข้อบกพร่อง 10 ประการ
     ตารางความสัมพันธ์ของข้อบกพร่องและสาเหตุ
     ความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจัยของจูราน)
     ความผิดพลาดจากความเผอเรอ
     ความผิดพลาดจากเทคนิค
     ความผิดพลาดจากความตั้งใจ
     ความผิดพลาดจากการสื่อความ
     ความสัมพันธ์ของประเภทความผิดพลาดกับมาตรการตอบโต้ (แนวทางของจูราน)

 • แนวคิดสำคัญของระบบการป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE

    การค้นหาข้อบกพร่องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
     กำหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้องกันความผิดพลาด
     กลไกป้องกันความผิดพลาด (หยุด/บังคับ/เตือน)

 • ตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ
 • เครื่องตรวจจับ (Detector) ที่นิยมใช้ในการป้องกันความผิดพลาด
 • Activity I: ค้นหาข้อบกพร่องและกำหนดแนวทางการป้องกัน (วิเคราะห์กระบวนการ)
 • Activity II: นำเสนอการวิเคราะห์ POKA YOKE แบบกลุ่ม
 • (2) การควบคุมที่หน้างาน: แนวคิด 5ส และ Visual Control (Introduction)
 • (3) การควบคุมด้วยสารสนเทศ: การควบคุมคุณภาพของกระบวนการโดยอาศัยสถิติ (Statistical Process Control – SPC) (Introduction) 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com