รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

จิตสำนึกคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Awareness for Productivity)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บุคลากรต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต แต่การให้ความสำคัญดังกล่าวต้องเกิดจากจิตสำนึกคุณภาพภายในบุคลากร ไม่สามารถให้จิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นได้โดยการบังคับ เช่น การออกนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม แม้จะกระทำได้ในระดับหนึ่ง แต่จิตสำนึกคุณภาพที่แท้จริงที่ปรากฏออกมา โดยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

จิตสำนึกคุณภาพสามารถเกิดขึ้นได้โดยการปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient) ก่อนในเบื้องต้น แต่คงไม่เพียงพอถ้าบุคลากรขาดความรู้อันถูกต้องต่อ “คุณภาพ” โดยรวมของกระบวนการทั้งหมด ดังนั้นบุคลากรจำเป็นต้องเข้าใจคุณภาพในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 • ความหมายของคุณภาพตามการอ้างอิงเชิงวิชาการ
 • ความหมายของคุณภาพตามมิติต่าง ๆ
 • แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • หลักการควบคุมคุณภาพ
 • การเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของคุณภาพดังกล่าว มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้นกับคุณภาพในกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้จิตสำนึกคุณภาพภายในสูงขึ้น

หัวใจการแก้ปัญหาแบบคิวซี (QC Problem Solving) ส่งเสริมจิตสำนึกคุณภาพ ซึ่งมีหลักการหลายประการที่ต้องเรียนรู้ แต่ในเบื้องต้นเราสามารถนำประเด็นสำคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างจิตสำนึกคุณภาพสูงขึ้นมาเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • แนวคิดคุณภาพต้องมาก่อน
 • หลักการความเป็นลูกค้านิยม
 • จิตสำนึกถูกต้องต่อประเภทของปัญหาคุณภาพ
 • จิตสำนึกต่อความเร่งด่วนต่อปัญหาคุณภาพ
 • การแก้ปัญหาคุณภาพโดยอาศัยข้อเท็จจริง
 • ทุกประเด็นล้วนส่งเสริมจิตสำนึกคุณภาพ โดยเฉพาะหัวข้อ “การแก้ปัญหาคุณภาพโดยอาศัยข้อเท็จจริง” ที่เน้นการแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการค้นหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง มากกว่าอาศัยประสบการณ์และความรู้สึก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทต่าง ๆ ของคุณภาพ ด้วยการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพจากกรณีศึกษา ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของจิตสำนึกคุณภาพ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาคุณภาพโดยอาศัยข้อเท็จจริง (Problem Solving by Fact) ด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอนในการค้นหาข้อเท็จจริง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจต่อแนวคิดและจิตสำนึกคุณภาพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับปัญหาคุณภาพ (Ownership Quotient)
 • ความหมายของคุณภาพที่มีการอ้างอิงถึงมาก
 • ความหมายของคุณภาพตามมิติต่าง ๆ

           คุณภาพกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
           คุณภาพกับการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
           คุณภาพกับวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering)
           คุณภาพกับการบริหารธุรกิจ (Business Strategy)

 • แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • หลักการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle)
 • Case Study I: กรณีศึกษาปัญหาคุณภาพร้าน “เถ้าแก่ฮั้วโภชนา”
Module - 2 แนวคิดของจิตสำนึกคุณภาพ – หัวใจของการแก้ปัญหาแบบคิวซี 
 • จิตสำนึก “คุณภาพต้องมาก่อน”
 • หลักการความเป็นลูกค้านิยม (Customer Orientation)
 • จิตสำนึกถูกต้องต่อประเภทของปัญหาคุณภาพ
 • จิตสำนึกต่อความเร่งด่วนต่อปัญหาคุณภาพ
 • Case Study II: กรณีศึกษาจิตสำนึกคุณภาพต่อความเร่งด่วนของปัญหา
 • การแก้ปัญหาคุณภาพโดยอาศัยข้อเท็จจริง (Problem Solving by Fact)
 • กระบวนการ 6 ขั้นตอนในการค้นหาข้อเท็จจริง
 • Activity I: ฝึกแก้ปัญหาด้วย “การค้นหาข้อเท็จจริง”
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคที่สนับสนุนจิตสำนึกคุณภาพ
 • วงจรควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (SDCA)
 • วงจรปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ (PDCA)
 • เครื่องมือและเทคนิคควบคุมคุณภาพที่นิยมใช้

           7 QC Tools
           7 New QC Tools

Module - 4 การปรับปรุงจิตสำนึกคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 • ลักษณะ 4 ประเภทของจิตสำนึกคุณภาพ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com