รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

จิตสำนึกคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Awareness for Productivity)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บุคลากรต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ของสินค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งการให้ความสำคัญดังกล่าวต้องเกิดจากจิตสำนึกคุณภาพภายในบุคลากร โดยเราไม่สามารถบังคับให้จิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้น ด้วยการออกนโยบาย กฎระเบียบ หรือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่เพียงด้านเดียว แม้จะกระทำได้ในระดับหนึ่ง แต่จิตสำนึกคุณภาพที่แท้จริงคงเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการปลูกฝังแนวคิดคุณภาพที่ถูกต้อง เช่น ให้เข้าใจว่าคุณภาพคืออะไร (What is Quality?) จะเกิดความสูญเสียอะไรถ้าบุคลากรละเลยคุณภาพ เป็นต้น โดยการปลูกฝังจะทำให้จิตสำนึกคุณภาพของบุคลากรถูกต้องและดีขึ้น

การพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) ควรกำหนดกรอบการพัฒนาตามบทบาทและหน้าที่ เนื่องจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร มีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือร่วมผลักดันให้องค์กรมีผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยสามารถพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพได้จากบทบาทและหน้าที่ ตามมิติคุณภาพและหลักการควบคุมคุณภาพ ดังนี้

 • คุณภาพกับการประกันคุณภาพ
 • คุณภาพกับการบริหารคุณภาพ
 • คุณภาพกับวิศวกรรมคุณภาพ
 • คุณภาพกับการบริหารธุรกิจ
 • หลักการควบคุมคุณภาพ

การพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) ต้องมีเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมเป็นตัวช่วยพัฒนา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในระดับบุคคลและกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) โดยการพัฒนานั้นออกมาในรูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • หลักการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อเท็จจริง (3G)
 • การปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค ECRS
 • การปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบ Poka Yoke
 • การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการทำให้ถูกต้อง (Correction)
 • การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action: CA)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” ว่ามีความสำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขัน
 • เพื่อให้ผู้เรียนใช้บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพ (ระดับบุคคลและกลุ่มคุณภาพ QCC) อันนำไปสู่การส่งเสริมให้จิตสำนึกคุณภาพดีขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานจิตสำนึกคุณภาพและความหมายคุณภาพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • กรณีศึกษา: สายการบิน JAL (อินาโมริ)
 • แนวคิดความเป็นเจ้าของ (OQ) กับจิตสำนึกคุณภาพ
 • คุณภาพคืออะไร (What is Quality?)
 • คุณภาพในมุมมองของลูกค้า
 • ความสูญเสียเมื่อพนักงานขาดจิตสำนึกคุณภาพ
Module - 2 การพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพตามบทบาทและหน้าที่
 • ความหมายของจิตสำนึกคุณภาพ
 • บทบาทและหน้าที่ตามมิติคุณภาพ

    คุณภาพกับการประกันคุณภาพ
    คุณภาพกับการบริหารคุณภาพ
    คุณภาพกับวิศวกรรมคุณภาพ
    คุณภาพกับการบริหารธุรกิจ

 • บทบาทและหน้าที่ตามหลักการควบคุมคุณภาพ
 • ขั้นตอนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
 • Activity I: ทบทวนจิตสำนึกคุณภาพ
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคของการพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ
 • การทำไคเซ็นระดับบุคคล
 • กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
 • หลักการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อเท็จจริง (3G)
 • การปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค ECRS
 • การปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบ Poka Yoke
 • การค้นหาปัญหาชั่วคราวและเรื้อรัง
 • การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการทำให้ถูกต้อง (Correction)

    ตัวอย่างการทำให้ถูกต้อง

 • การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action: CA)

    ข้อกำหนด 10 ประการของการปฏิบัติการแก้ไข

 • Activity II: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
 • Activity III: การแก้ปัญหาคุณภาพ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com