รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ - แนวธุรกิจ
(Problem Solving and Decision Making - Business)

Download Course Content Download Brochure

หลักการและเหตุผล

ปัญหาหมายถึง “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์นั้นไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” ปัจจุบันปัญหาในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และปัญหาเหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเรื้อรัง หรือปัญหาเชิงระบบก็ตาม ผู้นำระดับต่าง ๆ หรือแม้แต่บุคลการในองค์กร ต้องมีทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Skill) เนื่องจากทักษะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้

การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้แก้ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาให้มีความเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะในเรื่องความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น (GAP) และต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา มิฉะนั้นการแก้ปัญหาจะผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น เปรียบเสมือนการติดกระดุมผิดเม็ด อันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในลำดับถัดไป

การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการตกลงใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์หรือบริบทขององค์กร ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในขณะนั้น ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินทางเลือกอย่างเหมาะสมและละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ในองค์ประกอบของการตัดสินใจ ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบจากทางเลือกที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ซึ่งเกิดมาจากการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertain Decisions) ดังนั้นผู้แก้ต้องเตรียมใจว่าอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น จึงควรกำหนดแนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงของความเสี่ยง

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงธุรกิจ มีเครื่องมือดังนี้

 • ตารางการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table)
 • ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ (Matrix Data Analysis)
 • แนวคิดพาเรโต (Pareto Concept)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและองค์ประกอบสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ตารางการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PSDM Table)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Matrix Data Analysis)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • ความหมายของปัญหา (What is Problem?)
 • องค์ประกอบของปัญหา 4 ประการ
 • แนวทางในการกำหนดลักษณะของปัญหา
 • ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
 • Activity I: การค้นหาปัญหาในกระบวนการธุรก
Module - 2 ประเภทปัญหาและหลักการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ
 • ปัญหาเฉพาะหน้า - การทำให้ถูกต้อง (Correction)
 • ปัญหาเรื้อรัง – การค้นหาสาเหตุ (Corrective Action - CA)
 • ปัญหาเชิงระบบ - การกำหนดมาตรการป้องกัน (Preventive Action - PA)
 • Activity II: การทบทวนปัญหาในกระบวนการธุรกิจ
Module - 3 พื้นฐานของการตัดสินใจ (Decision Making)
 • ควาหมายของการตัดสินใจ
 • ประเภทของการตัดสินใจ
 • องค์ประกอบของการตัดสินใจ

    ประเด็นหรือสาเหตุของปัญหา
     การพัฒนาทางเลือก
     การประเมินทางเลือกและตัดสินใจ
     การลดผลกระทบจากทางเลือก

 • ตัวอย่างเรียนรู้การตัดสินใจ
Module - 4 ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
 • การกำหนดปัญหาให้ชัดเจน
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา
 • การสร้างมาตรการเพื่อป้องกันปัญหา
Module - 5 เครื่องมือของการคิดปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Tools)
 • ตารางการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table)
 • ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ (Matrix Data Analysis)
 • แนวคิดพาเรโต (Pareto Concept)
 • Activity III: การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • Activity IV: การตัดสินใจ (Decision Making)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com