รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making - Business)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

ปัญหาคือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” การแก้ปัญหามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผ่านเข้ามาสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละคน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับแต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Experience) ในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

ปัญหาในภาคธุรกิจมีความแตกต่างจากปัญหาในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่เน้นการแก้ปัญหาต่อความบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือความบกพร่องในกระบวนการที่กระทบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขจึงควรแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ การคิดแก้ปัญหาต้องมีความชัดเจนกับ “ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา” (Problem and Solution) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจให้ประสบความสำเร็จ

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการพัฒนาทักษะการคิดต่าง ๆ และฝึกใช้เครื่องมือแก้ปัญหาให้มีความชำนาญ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์, การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • การเลือกใช้เครื่องมือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหา ได้แก่ เทคนิคการแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming), แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram),  ตารางพัฒนาทางเลือกตัดสินใจ (PSDM Table)
 •  การคัดเลือกสาเหตุปัญหาด้วยแนวคิดพาเรโต (Pareto Concept)
 • การเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ตัวแปร: ความเป็นไปได้ | ความเสี่ยง | เวลา | ผลกระทบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหาโดยธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักสำคัญของ “Problem and Solution” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • ความหมายของการคิดแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ
 • หลักสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

          ความชัดเจนกับปัญหา (Problem)
          ความชัดเจนกับวิธีแก้ปัญหา (Solution)

 • วิธีคิด 3 รูปแบบเพื่อแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่องการคิดแก้ปัญหา
Module - 2 เครื่องมือสำหรับการคัดเลือกปัญหา (Problem Solving Tools)
 • หลักการระดมสมองอย่างถูกต้อง (Brainstorming)
 • แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

          การกำหนดประเด็นปัญหาทางธุรกิจ
          การค้นหาสาเหตุของประเด็นปัญหา
          การจำแนกกลุ่มของสาเหตุ
          การตั้งชื่อกลุ่มของสาเหตุ

 • การคัดเลือกสาเหตุปัญหาด้วยแนวคิดพาเรโต (Pareto Concept)
 • Activity II: การประยุกต์ใช้เครื่องมือคัดเลือกปัญหา
Module - 3 ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
 • การค้นหาปัญหาที่แจริง
 • การทำความเข้าใจสถานการณ์และตั้งเป้าหมาย
 • การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา
 • การประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • การตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
Module - 4 เครื่องมือพัฒนาทางเลือกตัดสินใจ (Decision Making Tools)
 • ตารางพัฒนาทางเลือกตัดสินใจ (PSDM Table)
 • การวิเคราะห์ตัวแปร: ความเป็นไปได้ | ความเสี่ยง | เวลา | ผลกระทบ
 • Activity III: ตัดสินใจอย่างไรดี?
 • Activity IV: การประยุกต์ใช้ตารางประกอบการตัดสินใจ?

Module - 5 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างยั่งยืน

 • แนวคิดการเลือกแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com