รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนธุรกิจ
(Strategic Thinking for Business Planning)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันรุนแรง ผู้บริหารต้องบริหารธุรกิจให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อนำพาให้องค์กรอยู่รอดและได้รับชัยชนะ การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในทุกยุคสมัยของการดำเนินธุรกิจ และการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบต้องเกิดจากการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับควรยกระดับความสามารถทางความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบัน

การคิดเชิงกลยุทธ์คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) ที่ต้องการ แนวทางที่เหมาะสมที่สุดหมายถึงกลยุทธ์นั่นเอง ซึ่งการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ อันประกอบไปด้วย

 • การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อม (Environmental Scanning)
 • การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
 • การนำกลยุทธ์ไปดำเนินการ (Strategy Implementation)
 • การควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation)

การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Factor) มีดังนี้

 • การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงกว้าง (PEST Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงลึก (Five Force Analysis) ปัจจัยใดที่ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิด “โอกาส” (Opportunities) ในทางตรงกันข้ามปัจจัยใดที่เป็นอันตรายต่อองค์กร ปัจจัยนั้นเป็น “ภัยคุกคาม” (Threats) แก่ธุรกิจ
 • การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย “ความแข็งแรง” (Strengths) และ “ความไม่แข็งแรง” (Weaknesses) ที่องค์กรมีอยู่ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับ “โอกาส” (Opportunities) และ “ภัยคุกคาม” (Threats) และนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision Making Process)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์อันอยู่ภายใต้แนวคิด SWOT Analysis และกำหนดกลยุทธ์เบื้องต้นจากการพัฒนาด้วย TOWS Matrix
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม (Strategic Fit) ที่พัฒนาขึ้นมาจาก TOWS Matrix ด้วยกรอบแนวคิดของ 7S McKinsey และจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือก

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนกำหนดกลยุทธ์
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • โมเดลการคิดกลยุทธ์กับการวางแผนธุรกิจ
 • กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

    การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อม
    การจัดทำกลยุทธ์
    การนำกลยุทธ์ไปดำเนินการ
    การควบคุมและประเมินผล

Module - 2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
 • การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงกว้าง (PEST Analysis)
 • การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงลึก (Five Force Analysis)
 • การคัดเลือกปัจจัยภายนอกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factor)
 • ตัวอย่างเรียนรู้: การกำหนดปัจจัยภายนอกเชิงกลยุทธ์
Module - 3 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
 • การวิเคราะห์องค์กรแบบมุ่งเน้นทรัพยากร
 • (Resource – Based Approach to Organization Analysis)
 • การวิเคราะห์ฟังก์ชั่นในองค์กร (Function Analysis)
 • ตัวอย่างเรียนรู้: การกำหนดปัจจัยภายในเชิงกลยุทธ์
 • Workshop I: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร
Module - 4 การจัดทำกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปดำเนินการ
 • การพัฒนากลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
 • การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
 • การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)
 • การเลือกกลยุทธ์ไปดำเนินการด้วย 7S McKinsey
 • การกำหนดกลยุทธ์ระดับฟังก์ชั่นงาน (Functional Strategy)
 • การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลและควบคุม
 • ตัวอย่างเรียนรู้: การจัดทำกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปดำเนินงาน
 • Workshop II: การจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร
Module - 5 การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com