รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนธุรกิจ
(Strategic Thinking for Business Planning)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสากรรมมีการแข่งขันกันรุนแรง ผู้บริหารต้องบริหารธุรกิจให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อนำพาให้องค์กรอยู่รอดและได้รับชัยชนะ การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในทุกยุคทุกสมัยของธุรกิจ และการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบต้องเกิดจากการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) อย่างมีประสิทธิผลเท่านั้น ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับควรยกระดับความสามารถทางความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบัน 

การคิดเชิงกลยุทธ์คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) ที่ต้องการ ดังนั้นกลยุทธ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ ทุกระดับขององค์กรต้องมี “วัตถุประสงค์” หรือ “เป้าหมาย” ที่ชัดเจนก่อน และก่อนการกำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับ ต้องผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) ทั้งภายนอกและภายในองค์กร และนำข้อมูลที่ได้มาคัดกรองด้วยการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนก  

โดยปกติแล้วกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักดังนี้

 • การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นขั้นตอนของการประเมินกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแผนงานเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์และแผนงานเชิงกลยุทธ์ใหม่ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ โดยระบบภายในองค์กรและระบบการบริหารทุกระบบต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) และกระบวนการพัฒนากลยุทธ์องค์กร หน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT & TOWS Matrix Analysis และได้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนก และเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนกำหนดกลยุทธ์
 • พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร (Corporation Mission and Vision)
 • กระบวนการพัฒนากลยุทธ์องค์กร หน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

          สภาพแวดล้อมเชิงบริบท
          สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
          สภาพแวดล้อมในตลาดที่ดำเนินธุรกิจ

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

          ศักยภาพและความพร้อมของแผนก
          สมาชิกในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
          ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

 • Workshop I: ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทุกระดับ
Module - 2 การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององค์กร
 • การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ (Directional Strategy)
 • ประเภทกลยุทธ์ในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ SWOT & TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์
 • การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
 • กลยุทธ์ระดับหน้าที่เพื่อตอบสนองปัจจัยสู่ความสำเร็จ
 • ตัวอย่างเรียนรู้: การกำหนดกลยุทธ์แบบการเติบโต (Growth Strategy)
Module - 3 การกำหนดวัตถุประสงค์และแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดวัตถุประสงค์แต่ละแผนก
 • การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์

          การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Implement Plan)
           การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
          การจัดทำงบประมาณ (Budget Determination)
          การควบคุมและการประเมินผล (Control and Evaluation)

 • ตัวอย่างเรียนรู้: การกำหนดวัตถุประสงค์และแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • Workshop II: การกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ และแผนงานกลยุทธ์
Module - 4 การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com