รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(Strategic Thinking and Appropriate Problem Solving)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงกลยุทธ์คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) ที่ต้องการ ดังนั้นการคิดเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากบุคลากรนั้นกำหนด “ปัญหา” ได้อย่างชัดเจน และมี “เป้าหมาย” ที่เด่นชัด พร้อมแรงปรารถนาในการบรรลุเป้าหมายนั้นก่อนในเบื้องต้น ก่อนนำไปซึ่งการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

“กลยุทธ์” มีความหมายเดียวกับคำว่า “ยุทธศาสตร์” (Strategy) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนและบัญชาการรบเพื่อเอาชนะข้าศึก แต่ในปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้หลากหลายวงการ โดยเฉพาะทางด้านการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นขั้นแรกของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดที่พยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหา เป็นการสร้างกระบวนการเชิงรุกเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีกว่าในการบรรลุเป้าหมายหรือแก้ปัญหาให้ได้ มากกว่าที่จะเน้นการตั้งรับเพียงอย่างเดียว

ความชัดเจนใน “ปัญหา เป้าหมายกลยุทธ์ และทางเลือกลยุทธ์” เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการระบุ “ปัญหาที่แท้จริง” ย่อมสร้างความแตกต่างของทางเลือกกลยุทธ์อย่างชัดเจน ซึ่งทุกทางเลือกกลยุทธ์นั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน แต่การเลือกกลยุทธ์ใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เป็นอยู่ ในแง่ของความเป็นไปได้ เวลา ความเสี่ยง และผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ

ความสามารถที่ส่งเสริมความเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์มีดังนี้

 • ความสามารถคิดอย่างเป็นกระบวนการ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
 • ความสามารถในการกำหนดแนวทาง
 • ความสามารถในการสร้างทางเลือกตัดสินใจ
 • ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักคิดสำคัญของความคิดเชิงกลยุทธ์
 • เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการและจากตัวอย่างที่เน้นการวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเพื่อกำหนด “ปัญหา เป้าหมายกลยุทธ์ และทางเลือกกลยุทธ์”
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีขั้นตอนแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้โมเดลการวางแผนแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Model) และตารางประกอบการตัดสินใจ (PSDM Table)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและความเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
 • ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • หลักการสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • Activity I: แบบทดสอบการคิดเชิงกลยุทธ์
 • 4 ประเด็นสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
Module - 2 กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ความสามารถของนักคิดเชิงกลยุทธ์

    ความสามารถคิดอย่างเป็นกระบวนการ
    ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
    ความสามารถในการกำหนดแนวทาง
    ความสามารถในการสร้างทางเลือกตัดสินใจ
    ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า

 • แบบทดสอบความสามารถแต่ละประเภท
 • โมเดลการวางแผนแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Model)
 • ตารางประกอบการตัดสินใจ (PSDM Table)
 • กรอบการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2 ประเภท
 • ขั้นตอนแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์

    การค้นหาปัญหาที่แจริง
    การทำความเข้าใจสถานการณ์และตั้งเป้าหมายแก้ปัญหาให้ชัดเจน
    การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา
    การประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบที่เกิดขึ้น
    การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด

 • Activity II: ตัดสินใจอย่างไรดี?
 • Activity III: การแก้ปัญหาในกระบวนการ
Module - 3 การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน
 • การกำหนดปัญหาเพื่อพัฒนาการคิดกลยุทธ์
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com