รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อม เป็นสภาพการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลงมีอัตราเร็วและช้า มีปริมาณการเปลี่ยนแปลงมากและน้อย นั่นย่อมหมายถึง “การไม่มีอะไรคงที่แน่นอนในระบบ” ดังนั้นองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งจากภายในตัวองค์กรและต้องเปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนแปลงระบบภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)

โดยธรรมชาติเมื่อระบบมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ย่อมมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง แต่โดยส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นด้วย ผลที่ตามมาคือเกิดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ดังนั้นเพื่อลดแรงต่อต้าน ผู้บริหารต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  

กระบวนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใช้แนวทาง Action Research เป็นวิธีการที่เน้นวินิจฉัยปัญหาการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และวิธี Action Research มีความเหมาะสมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งมีการดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

 • การวินิจฉัยความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง
  (ใช้การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ McKinsey 7s Model)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดปัญหา 
 • การระดมสมองกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลยุทธ์ 
 • การดำเนินการตามกลยุทธ์
 • การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ด้วยการเรียนรู้จากวิธีการ Action Research ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและความเข้าใจต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • Pre – Test: แบบทดสอบความรู้ก่อนการเรียนรู้ 
 • ความจำเป็นต่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
 • ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ปัจจัยภายนอกองค์กร (External Forces) ต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Forces) ต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและใน
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง & การวางแผนรับมือ
 • Case Study I: การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
Module - 2 การบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 • สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล 
 • สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มและองค์กร
 • แนวทางลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 • Case Study II: การวิเคราะห์สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
Module - 3 กระบวนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 • การกำหนดผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
 • การดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบ Action Research

    การวินิจฉัยความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงด้วย McKinsey 7s Model
    การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดปัญหา
    การระดมสมองกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลยุทธ์
    การดำเนินการตามกลยุทธ์
    การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลง

 • การกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
 • Case Study III: การดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบ Action Research
Module - 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Introduction)
 • ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 • คุณลักษณะสำคัญ 5 ประการ ขององค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ความสำคัญของความคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 • แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com