รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแนวคิด ECRS
(Process Improvement by ECRS)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากการให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรมุ่งมั่นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ความมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงกระบวนการ หนึ่งในกรอบแนวคิดที่สำคัญคือ   “การวิเคราะห์กระบวนการด้วย ECRS” (ECRS Analysis) ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการกำจัดความสูญปล่าที่อยู่ในกระบวนการ (Waste in Process) โดยถ้าความสูญเปล่าลดลง ความมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ และมีตัวเลขทางสถิติน่าสนใจกล่าวว่า “ความสูญเปล่าในกระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่อปีมีประมาณ 10% - 35%” นับว่าสูงมาก ดังนั้นการบริหารจัดการ ECRS อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน

การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแนวคิด ECRS ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจความหมายของแต่ละตัว และต้องเข้าใจว่าแต่ละตัวมีเป้าหมายอะไรที่ต้องการจากการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเครื่องมือ (Tools for ECRS) ที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งเราสามารถสรุปเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control)
 • การกำหนดปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าและวัตถุดิบ (Inventory & WIP)
 • การลดการเคลื่อนไหวด้วยหลักการ 5ส และหลักการยศาสตร์ (5S & Ergonomic)
 • การปรับปรุงกระบวนการด้วย Flow Process Chart & Flow Diagram
 • การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
 • การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka Yoke

ความสำเร็จของกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวคิด ECRS จะสำเร็จได้ต้องเกิดจากการสนับสนุนอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องมองเห็นประโยชน์จากการปรับปรุง และที่สำคัญต้องมีความต่อเนื่องของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ECRS

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และเข้าใจเป้าหมายและความหมายของ ECRS แต่ละตัว
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยอยู่ในกรอบแนวคิดของ ECRS และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • ทางเลือกในการเพิ่มผลกำไรในภาคธุรกิจ
 • กรณีศึกษา : เพื่อปลูกจิตสำนึกการเพิ่มผลผลิต
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการเพิ่มผลผลิต (Ownership Quotient)
Module - 2 หลักการและเครื่องมือของการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ECRS
 • คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในมุมมองของลูกค้า
 • แนวคิดของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในกระบวนการ
 • เป้าหมายของ ECRS กับการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
 • การสร้างคุณค่าด้วยการกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น (E – Eliminate)

    เป้าหมาย: กำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)
     ประเภทของกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการ
     เครื่องมือสำหรับการกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น

 • Activity I: การค้นหาและกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
 • การสร้างคุณค่าด้วยการรวมกิจกรรมเข้าด้วยกัน (C – Combine)

    เป้าหมาย: ลดสถานีที่มากเกินความจำเป็น
     ข้อควรระวังในการรวมกิจกรรมเข้าด้วยกัน

 • การสร้างคุณค่าด้วยการจัดเรียงกิจกรรมใหม่ (R – Rearrange)

    เป้าหมาย : ลดรอบเวลาปฏิบัติงาน (Cycle Time) & เพิ่ม ส.สะดวก
     ข้อควรระวังในการจัดเรียงกิจกรรมใหม่
     เครื่องมือสำหรับการจัดเรียงกิจกรรมใหม่

 • Activity II: การปรับปรุงกระบวนการด้วย R - Rearrange

 • การสร้างคุณค่าด้วยการทำให้การปฏิบัติงานมีความง่ายขึ้น (S – Simplify)

    เป้าหมาย: ความง่ายและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
     เครื่องมือสำหรับการทำให้การปฏิบัติงานมีความง่ายขึ้น

 • Activity III: การทำให้การปฏิบัติงานมีความง่ายขึ้น

Module - 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างยั่งยืน
 • หัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ECRS
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com