รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
(7 Wastes in Manufacturing Process)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ “การลดต้นทุนด้วยการมุ่งลดความสูญเปล่าในกระบวนการ” ซึ่งความสูญปล่าสามารถเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า การทำงานใด ๆ ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งแนวคิดหนึ่งในการบริหารความสูญเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “Lean Management” โดยมีตัวเลขทางสถิติน่าสนใจได้กล่าวว่า “ความสูญเปล่าในกระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่อปีมีประมาณ 10% - 35%” ตัวเลขดังกล่าวนับว่าสูงมาก ดังนั้นการบริหารจัดการความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนรวม (Total Cost) ของสินค้าอย่างแน่นอน

หลักการ Lean Management เป็นกรอบทางความคิดการผลิตที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุและกำจัดความสูญเปล่า 7 ประเภท ในกระบวนการผลิตได้ (7 Wastes in Manufacturing Process) โดยความสูญเปล่าถูกจำแนกไว้เป็น 7 ประเภท ดังนี้

     1.ความสูญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction)
     2.ความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลัง (Inventory)
     3.ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)
     4.ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion)
     5.ความสูญเปล่าจาการเคลื่อนย้าย (Transportation)
     6.ความสูญเปล่าของผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)
     7.ความสูญเปล่าจากกระบวนการมากเกินไป (Overprocessing)

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการให้ได้ผลเชิงประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจความสูญเปล่าแต่ประเภทและสามารถระบุความสูญเปล่าได้ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งเราสามารถสรุปเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
 • การจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing)
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงการไหลของงาน
  (Flow Process Chart & Flow Diagram)
 • การวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่ปฏิบัติงาน (Functional Storage) 
 • การดำเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกล่มคุณภาพ QCC

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสูญเปล่าด้วยแนวคิด “Lean Management” และสามารถระบุความสูญเปล่าในกระบวน 7 ประการ (Identifying Waste) ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือกำจัดความสูญเปล่า 7 ประเภทในกระบวนการผลิต และสามารถปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและแนวคิดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • ทางเลือกในการเพิ่มผลกำไรในภาคธุรกิจ
 • การประเมินมูลค่าความสูญเปล่าของอุตสาหกรรม
 • กรณีศึกษา : สร้างจิตสำนึกในการลดความสูญเปล่า
Module - 2 หลักการสำคัญของการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
 • ความหมายของความสูญเปล่าในกระบวนการ
 • การบริหารความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Lean Management
 • ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 7 ประการ

    ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
     ความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลัง (Inventory)
     ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)
     ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion)
     ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation)
     ความสูญเปล่าจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)
     ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion)
     ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation)
     ความสูญเปล่าจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)

 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเปล่าแต่ละประเภท
 • สาเหตุของความสูญเปล่าแต่ละประเภท
 • Activity I: การค้นหาความสูญเปล่า 7 ประการ
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
 • การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
 • การจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing)
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงการไหลของงาน

    Flow Process Chart & Flow Diagram

 • การวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่ปฏิบัติงาน (Functional Storage)
 • การดำเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกล่มคุณภาพ QCC
 • Activity II: การลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
Module - 4 การค้นหาและลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืน
 • หัวใจสำคัญของการลดความสูญเปล่า
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com