รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

เทคนิคการค้นหาและการลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากการให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการแล้ว เราควรมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อการลด “ความสูญเปล่าในกระบวนการ” (Waste in Process) ซึ่งกรอบแนวคิดใหญ่ในการลดความสูญเปล่าเรียกว่า MUDA (มูดะ) - การทำงานที่ไม่สร้างและเพิ่มคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์ (Value) ดังนั้นการลด MUDA ในกระบวนการมีผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีตัวเลขทางสถิติน่าสนใจได้กล่าวว่า “ความสูญเปล่าในกระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่อปีมีประมาณ 10% - 35%” ตัวเลขดังกล่าวนับว่าสูงมาก ดังนั้นการบริหารจัดการ MUDA อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน

การบริหารด้วยแนวคิด Lean Management เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าให้การไหลของกระบวนการ โดยมีเป้าหมายการกำจัด 3 MU อันได้แก่

 • MUDA มูดะ หมายถึง ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)
 • MURI มูริ หมายถึง การทำงานเกินกำลังของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ (Overburden)
 • MURA มูระ หมายถึง ความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Unevenness)

ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste in Process) เป็นกรอบแนวคิดใหญ่ของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อกำจัด MUDA MURI ในกระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อกำจัด MURA โดยอัตโนมัติ หรือกล่าวได้ว่าเกิดความราบเรียบขึ้นในกระบวนการ โดยมีเครื่องมือดังนี้

 • การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
  (Sale Forecasting and Aggregate Production Planning)
 • การกำหนดปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory & WIP)
 • การลดเวลารอคอยด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดสมดุลสายการผลิต
  (Preventive Maintenance and Production Line Balancing)
 • การลดการเคลื่อนไหวด้วยการวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่และหลักการยศาสตร์ (Functional Storage & Ergonomic)
 • การกำจัดกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพด้วย Flow Process Chart & Flow Diagram
 • การกำจัดข้อบกพร่องด้วยการดำเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกล่มคุณภาพ QCC

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และสร้างความเข้าใจการบริหารด้วยแนวคิด Lean Management โดยมีเป้าหมายกำจัด 3 MU (MUDA MURA MURI)
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการกำจัด MUDA MURA MURI ในกระบวนการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งลดความสูญเสียและความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกการลดความสูญเปล่า
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • การลดโครงสร้างของต้นทุนด้วยแนวคิด 3 MU
 • กรณีศึกษา: เพื่อปลูกจิตสำนึกลดความสูญเปล่า
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการลดความสูญเปล่า (Ownership Quotient)
Module - 2 หลักการสำคัญของแนวคิด MUDA MURA MURI
 • การบริหารความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Lean Management
 • เป้าหมายของแนวคิด Lean Management

    การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste - MUDA)
     การกำจัดการทำงานเกินกำลังของระบบ (Overburden - MURI)
     การกำจัดความไม่สม่ำเสมอของกระบวนการ (Unevenness - MURA)

 • ความหมายของ MUDA ภายในกระบวนการ
 • การวิเคราะห์มูลค่าของ MUDA ด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์
 • MUDA 7 ประเภทในกระบวนการผลิต
 • สาเหตุสำคัญของการทำงานเกินกำลังในมิติของ MURI
 • MUDA และ MURI สร้างความไม่สม่ำเสมอในกระบวนการ (MURI)
 • ความจำเป็นของความสม่ำเสมอในกระบวนการ
 • Activity I: ค้นหา MUDA MURA MURI ในกระบวนการ
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคเพื่อกำจัด MUDA MURA MURI ในกระบวนการ
 • การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
  (Sale Forecasting and Aggregate Production Planning)
 • การกำหนดปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory & WIP)
 • การลดเวลารอคอยด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดสมดุลสายการผลิต
  (Preventive Maintenance and Production Line Balancing)
 • การลดการเคลื่อนไหวด้วยการวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่และหลักการยศาสตร์
  (Functional Storage & Ergonomic)
 • การกำจัดกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพด้วย Flow Process Chart & Flow Diagram
 • การกำจัดข้อบกพร่องด้วยการดำเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
 • Activity II: การกำจัด MUDA MURA MURI ด้วยการวิเคราะห์การไหลของงาน
Module - 4 การค้นหาและลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืน
 • หัวใจสำคัญของการลด MUDA MURA MURI
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com