รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วยจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
(Building the Sustainable Growth of Organization with Ownership Quotient)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์กรในปัจจุบันต้องการให้พนักงานมี “จิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness) และจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient)”  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปของแนวคิดดังกล่าวนี้ เพราะว่าถ้าปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของให้กับพนักงานได้นั่นย่อมหมายความว่า องค์กรนั้น ๆ มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายในองค์กรมีความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพนักงานรู้สึกว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขา เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของตนเอง ซึ่งต้องดูแลถนอมบ้านหลังนี้

การปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของคงไม่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย  เพียงแค่ออกนโยบายหรือเป็นคำสั่งของหัวหน้าแล้วให้พนักงานปฏิบัติตาม แต่สิ่งดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในนั้นเกิดจากการสร้าง “ความรักในงาน” ที่ทำอยู่ ซึ่งความรักในงานเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้พนักงานต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่องาน มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำ และที่สำคัญที่สุดคือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อตนเอง

การมองเห็นคุณค่าในงานที่ทำและตระหนักในคุณค่าของตนเอง จะก่อให้เกิดการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อการพัฒนาตนเองโดยตรง พร้อมกันนี้จะต้องมองเห็นว่างานที่ทำอยู่เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านของชีวิต มิใช่แค่เพียงพัฒนาทักษะ (Skill) ในการทำงานเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาด้านอื่น ๆ อันได้แก่ การพัฒนาความสัมพันธ์, การเสียสละ หรือความอดทน เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาการยกระดับจิตใจ (Mind) อีกด้วย

การปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของต้องสร้างปัจจัยภายนอกให้เกิดขึ้น พนักงานจะรักและผูกพันกับองค์กรต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นได้ ตัวของพนักงานควรมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหา และเป็นผู้รับผิดชอบผลของความคิดดังกล่าว นอกจากนี้องค์กรยังสามารถสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ โดยการพัฒนาประเด็นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) และการพัฒนาองค์กรด้วยทฤษฎีสองปัจจัย  (Two – Factor Theory) ซึ่งใช้ได้ผลในเชิงรูปธรรมต่อการพัฒนางาน ที่สุดแล้วผลลัพธ์จากการสร้างปัจจัยภายในและภายนอกคือ “จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ” จะเกิดขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครบังคับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องต่อการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในตนเอง สามารถบ่มเพาะจิตสำนึกความเป็นเจ้าของผ่านการมองเห็นคุณค่าในงาน การเพิ่มศักยภาพตนเอง และยกระดับจิตใจ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาตนเองให้มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของมากขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากคำสำคัญเพื่อพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Keywords to Ownership Quotient)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ ผ่านกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork Activity) และสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • สร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของด้วย “กรณีศึกษา”
 • สำรวจแนวความคิดของจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
 • ความหมายของจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient)
 • ปัจจัยภายในสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

    การมองเห็นคุณค่าของงาน
     การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
     การพัฒนาจิตใจปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)

 • ปัจจัยภายนอกสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

    การพัฒนาองค์กรด้วยทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory)
     การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement)
     การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานการมองเห็นคุณค่าของงาน

 • Workshop I: การพัฒนาปัจจัยภายในและภายนอกของตนเอง
Module - 2 แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
 • กับดักทางความคิดปิดกั้นการพัฒนา Ownership Quotient
 • คำสำคัญ (Keywords) เพื่อการพัฒนา Ownership Quotient

    เป้าหมายองค์กร (Organization Goal)
     เป้าหมายตนเอง (My Goal)
     ทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)
     ศักยภาพ (Potential)
     พื้นฐานนิสัยที่ดี (Behavior)
     การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

 • Workshop II: การพัฒนาตนเองจากคำสำคัญ
Module - 3 การเรียนรู้จิตสำนึกความเป็นเจ้าของผ่าน Teamwork Activity
 • Activity I: รวมพลังความคิดพิชิตเป้าหมาย

    สรุปข้อคิดที่ได้จาก Activity I - กำไรและการลดต้นทุน

 • Activity II: คนเวิร์ค ทีมเวิร์ค องค์กรเวิร์ค

     สรุปข้อคิดที่ได้จาก Activity II - การวิเคราะห์คุณสมบัติของทีมทำงาน

 • บทสรุปของ Teamwork ที่มีประสิทธิภาพ 

Module - 4 การเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
 • การให้ความสำคัญกับคำว่า “ปัจจุบัน”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com