รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback

(Performance Appraisal and Feedback Technique)


DOWNLOAD COURSE CONTENT Download Brochure

หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) หมายถึง กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งมิติผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต การจดบันทึก และการประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และมีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ซึ่งให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน (เครดิตข้อมูล : การประเมินผลการปฏิบัติงาน  - อลงกรณ์ มีสุทธา)

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาองค์กร (OD – Organization Development) และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่น ๆ และมีความสอดคล้อง (Relevance) กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลากหลายวิธี ดังนั้นการออกแบบระบบและการเลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะองค์กร จึงมีความสำคัญมาก โดยปกติแล้วสามารถแบ่งประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

 • แบบคุณลักษณะของบุคคล (Trait Rating Based Approach)
 • แบบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Job Performance or Behavior Based Approach)
 • แบบผลสำเร็จของงาน (Result or Objective Based Approach)
 • แบบผสมผสาน (Hybrid Approach)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) สามารถนำผลการประเมินไปใช้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่ดียิ่งขึ้น (KSAA)  และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร เช่น การบริหารผลตอบแทน (Remuneration Management) หรือการบริหารสายอาชีพ (Career Management) เป็นต้น โดยการสื่อสารผลการประเมินดังกล่าว ผู้ประเมินหรือผู้จัดการต้องมีเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้ผู้ถูกประเมินได้ตระหนักรู้และเต็มใจยอมรับผลการประเมิน มีความรู้สึกที่ดี พร้อมกับปรึกษาร่วมกันในการค้นหาแนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวความคิด (Growth Mindset) ที่ถูกต้องและเติบโตกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการประเมินสำคัญและเป็นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน (KPI and Competency) ว่ามีแนวทางในการกำหนดดัชนีวัดผลงานหลักและสมรรถนะอย่างไร
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Feedback) อันนำไปสู่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • สำรวจแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Growth Mindset ของผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย
 • หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • กรณีศึกษา: เรียนรู้การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
 • Activity I: การวิเคราะห์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Module - 2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  แบบคุณลักษณะของบุคคล (Trait Rating Based Approach)
  แบบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Job Performance or Behavior Based Approach)
  แบบผลสำเร็จของงาน (Result or Objective Based Approach)
  แบบผสมผสาน (Hybrid Approach)
  ตัวอย่างเรียนรู้ในแต่ละแบบพอสังเขป
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI)
  กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์จากดัชนีวัดผลงานหลัก
  แนวทางการจัดทำดัชนีวัดผลงานหลัก
  ลักษณะของตัววัดผลที่ดี
  หลักการสำคัญในการตั้งค่าเป้าหมาย
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ (Competency)
  วิธีการกำหนดสมรรถนะ
  ส่วนประกอบของสมรรถนะ
  วิธีการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
 • ส่วนประกอบสำคัญของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ข้อควรระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 • Activity II: ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
Module - 3 การปริหารผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานกับการพัฒนาบุคลากร
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานกับการตัดสินใจทางการบริหาร
 • หลักการสำคัญของการ Feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • เทคนิค 9 ข้อ ในการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • Activity III: ทบทวนการให้ Feedback ในอดีต

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com