รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ - แนวอุตสาหกรรม 2 วัน
(Problem Solving and Decision Making - Industry)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัญหาหมายถึง “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์นั้นไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” โดยเฉพาะปัญหาของกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และปัญหาเหล่านั้นต้องได้รับการแก้อย่างตรงจุด ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Correction) และปัญหาเชิงป้องกัน (Corrective Action – CA) ดังนั้นหลักการของการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Principle) ต้องเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีระบบและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล (Decision Making) ไม่เกิดความสูญเปล่าทางทรัพยากรไปกับการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุของปัญหา

“การระบุปัญหาและวิธีแก้ปัญหา” (Problem and Countermeasure) เป็นหัวใจสำคัญการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุ “รากสาเหตุของปัญหา” (Problem - Root Cause) ด้วยความมีเหตุมีผลและตัดเหตุผลที่ไม่แท้จริงออก (Reasonableness) สร้างความแตกต่างในการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับความสามารถในการกำหนด “มาตรการตอบโต้หรือวิธีแก้ปัญหา” (Countermeasure) ด้วยแนวความคิดที่มีความเหมาะสมที่สุด (Appropriate Decision Making) ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน

การแก้ปัญหาในเชิงอุตสาหกรรม (Industry) มีแนวทางหลายค่าย อาทิเช่น ตัวแบบ DISC ของ JURAN, กระบวนการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของ Kepner-Tregoe, วิธีการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma ของโมโตโรลา, คิวซีสตอรี่ของ JSA, คิวซีสตอรี่ของ JUSE หรือกระบวนการแก้ปัญหาแบบ 8D Report เป็นต้น ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเชิงอุตสาหกรรมหลักสูตรนี้ (Industry) จึงเน้นสิ่งที่เหมือนกันและเป็นประเด็นสำคัญ ที่การแก้ปัญหาจะขาดไม่ได้ ดังนี้

 • การกำหนดปัญหาให้ชัดเจน (Describe the Problem and Specify Problem) 
 • การวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
 • การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา (Consider Countermeasure)
 • การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ (Standardization and Prevent Recurrence)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญของ “การระบุปัญหาและวิธีแก้ปัญหา” ด้วยการเรียนรู้จากโมเดลการแก้ปัญหา (Problem Solving Model)
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • โมเดลการแก้ปัญหา (Problem Solving Model)
 • หลักสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

    ความสามารถในการระบุปัญหา (Problem)
    ความสามารถในการกำหนดวิธีแก้ปัญหา (Countermeasure)

 • 3 วิธีคิดที่สนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่องการคิดแก้ปัญหา
Module - 2 ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • การกำหนดปัญหาให้ชัดเจน
 • การวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา
 • การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา
 • การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ  
Module - 3 เครื่องมือระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Solving Tools)
 • แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 • 5 Why Technique + MECE Technique
 • 3G & 5W1H + Pareto Concept
 • ข้อกำหนด 10 ประการของการวิเคราะห์ปัญหา
 • การเลือกสาเหตุของปัญหาตามความสามารถในการควบคุม (CUN Concept)
 • Activity II: การคัดเลือกปัญหา
 • Activity III: การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา
Module - 4 เครื่องมือกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตัดสินใจ (Decision Making Tools)
 • แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
 • How – How Question + MECE Technique
 • การตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Possibility & Result)
 • Activity IV: การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา
 • ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา
Module - 5 หลักการของการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ  
 • การสร้างมาตรฐารการปฏิบัติดงาน (Standardization)

หมายเหตุ หลักสูตร 2 วัน จะขยายเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้  

 • การคัดเลือกหัวข้อปัญหาให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
 • ลงลึกในรายละเอียดการใช้เครื่องมือสำหรับใช้ใน Activity III&IV

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com