รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
(Goal Setting and Planning)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันรุนแรง ผู้บริหารต้องบริหารธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อนำพาให้องค์กรอยู่รอดและได้รับชัยชนะ การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในทุกยุคสมัยของการดำเนินธุรกิจ และการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบดังกล่าว ต้องเกิดจากความสามารถในการตั้งเป้าหมายและวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ดังนั้นผู้บริหารควรยกระดับความสามารถดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบัน  

กระบวนการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ ต้องผ่านการวิเคราะห์ให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับตั้งแต่องค์กร หน่วยงาน และบุคคล (Alignment & Cascading) โดยมีกระบวนการหลัก ดังนี้
 • การทำความชัดเจนในวิสัยทัศน์ (Vision Clarification)
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis)
 • การพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
 • การตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดตัววัดผลชี้วัดความสำเร็จ
 • การถ่ายทอดกลยุทธ์และเป้าหมายด้วยตัววัดผล (องค์กร หน่วยงาน บุคคล)
 • การตั้งค่าเป้าหมายของตัววัดผล
 • โครงการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณ

การตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างตัววัดผลการปฏิบัติงานหลักโดยตรง (KPI: Key Performance Indicator) เนื่องจากตัววัดผลหรือ KPI เป็นตัวสะท้อนผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรหรือความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการกำหนด KPIs คือ เพื่อทำให้องค์กรสามารถวัดสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จองค์กร (Organization’ s Critical Success Factors) และติดตามเป้าหมายของธุรกิจที่เป็นระยะยาว (Long-Term Business Goal) – (เครดิตข้อมูล : การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร) -  ดังนั้นการกำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเรื่องสำคัญมากในกระบวนการตั้งเป้าหมายและวางแผน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์  
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายได้ถูกต้อง ได้ตัววัดผลการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ (Key) และสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธภาพด้วยการกำหนด “โครงการ” และ “งบประมาณ”
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนด้วย KPI Cascading Template (Excel Form)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • ความคิดเชิงระบบกับการตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
 • การตั้งเป้าหมายด้วยแนวคิดของการพัฒนาองค์กร
 • การตั้งเป้าหมายด้วยตัววัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
 • กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่นิยมสูงสุด
Module - 2 กระบวนการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 • โมเดลการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • การทำความชัดเจนในวิสัยทัศน์ (Vision Clarification)
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis)
 • การพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
 • การตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Objective)
 • Activity I: การตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 • แนวทางการสร้างตัวผลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

    จากเป้าหมายหลักและปัจจัยวิกฤติ (Objective & CSF)
    จากระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (BSC)

 • เทคนิคการถ่ายทอดกลยุทธ์และเป้าหมายด้วยตัววัดผล
    กลยุทธ์และ KPI ระดับองค์กร (Corporate Level)
    กลยุทธ์และ KPI ระดับหน่วยงาน (Dept./Team Level)
    KPI ระดับบุคคล (Individual Level)
 • ลักษณะของตัววัดผลการปฏิบัติงานที่ดี
 • เทคนิคการตั้งค่าเป้าหมายของตัววัดผล
Module - 3 กระบวนการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • การแปลงกลยุทธ์และเป้าหมายสู่ “โครงการ” และ “งบประมาณ”
 • ตัวอย่าง: การตั้งเป้าหมายและวางแผนด้วย “KPI Cascading Template” (Excel Form)
 • Activity II: ฝึกปฏิบัติการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
Module - 4 เครื่องมือประกอบการการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • KPI Cascading Template (Excel Form)
    Vision, Mission and Core Competency
    Vision Clarification
    Cascading Performance

    Strategy Map
    Project & Budget

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com