รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
(Coaching at Work)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จต้องเกิดจากบุคลากรมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ (People Development) โดยเฉพาะหัวหน้างานและผู้จัดการที่มีความใกล้ชิดกับทีมงานโดยตรง ต้องมีความสามารถในการทำงานทั้งในด้านเทคนิค มนุษยสัมพันธ์ และการบริหารงาน และที่สำคัญต้องสามารถพัฒนาทีมงาน ให้ปฏิบัติงานตอบสนองวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร 

การสอนงานและมอบหมายงานเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่สามารถผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยจำแนกการสอนงานได้เป็นงานตามภารกิจ งานตามกลยุทธ์ และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ และการมอบหมายงานต้องเข้าใจบุคลิกหรือสไตล์คน ควรมอบหมายงานให้ถูกกับจริตหรือเรียกว่า “Put the right man on the right job” ตลอดจนการวิเคราะห์สไตล์คนยังช่วยทำให้การสื่อสารต่าง ๆ ในด้านการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตลอดจนการให้ Feedback มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมใช้คือ DISC

แนวคิดของ TAPS Model สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นการสอนงานแบบบูรณาการ (Integration) ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการสอนงานแบบ Teaching, Training และ Coaching และใช้ร่วมกับการวิเคราะห์คนสไตล์ DISC และแนวคิดการประเมินแบบ Skill-Will Matrix โดยแนวคิดดังกล่าวใช้กับการสอนงานในเชิงสำนักงานหรือธุรกิจ (Business) ซึ่งมีองค์ประกอบการสอนด้วย TAPS Model ดังนี้
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Teaching
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Training
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Coaching
 • การบูรณาการการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ หัวหน้าต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการสอนงาน อันประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังให้ชัดเจน มีจิตวิทยากระตุ้นจูงใจทีมงาน และสามารถโค้ชเพื่อให้แนวคิดและคำแนะนำต่าง ๆ ในการปรับปรุงพัฒนางาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ (หัวหน้าทีม) ต่อการนำทีมงานให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จ โดยการสอนงานและพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้การสอนงานกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน กระตุ้น สื่อสาร ติดตามงาน และให้ Feedback ได้อย่างเหมาะสมกับสไตล์คน
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประกอบการสอนงาน - วิเคราะห์บุคคลสไตล์ DISC และ Skill-Will Matrix

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 กรอบการเรียนรู้การสอนงานและพัฒนาทีมงาน
 • การสอนงานกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การสอนและมอบหมายงานกับงานภายในองค์กร
 • การมอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล
 • การสอนงานด้วย TAPS Model
 • ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการสอนงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการสอนงาน
Module - 2 การสอนและมอบหมายงานกับงานภายในองค์กร
 • การสอนงานกับงานตามภารกิจ
 • การสอนงานกับงานตามกลยุทธ์
 • การสอนงานกับงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
 • การมอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล
    วิเคราะห์บุคคลสไตล์ DISC
    วิธีการสื่อสารกับบุคคลต่างสไตล์ให้ได้ผล
    การประเมินบุคคลก่อนสอนงานด้วย Skill-Will Matrix
 • Workshop I: วิเคราะห์ทีมงานสไตล์ DISC
Module - 3 การสอนงานด้วย TAPS Model
 • ความแตกต่างของการสอนงานประเภทต่าง ๆ
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Teaching
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Training
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Coaching
 • การบูรณาการการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางกระตุ้นจูงใจและให้ Feedback
 • Workshop II: การออกแบบเทคนิคการสอนงาน
Module - 4 ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการสอนงาน
 • กำหนดเป้าหมายและความคาดหวัง
 • การกระตุ้นจูงใจทีมงาน
 • การโค้ชและชี้แนะให้ทีมงานปรับปรุงพัฒนา
Module - 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการสอนงาน
 • เทคนิคกำหนดเป้าหมายและความคาดหวัง
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัววัดผล (KPI)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ (Competency)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com