รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง

(Enhancing Leadership Presence)

DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่องค์การควรลงมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง (Enhancing Leadership Presence) ในบุคลากรที่ไม่ได้มีตำแหน่งหัวหน้างาน และโดยข้อเท็จจริงมีงานวิจัยระดับโลก (Leadership as a Global Trend) ยืนยันอย่างชัดเจนว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ล้วนเกิดจากความมีประสิทธิภาพในตัวบุคคลากรในมิติของ “ภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง”

คนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เช่น การจะเป็นผู้นำได้ต้องมีตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้อง, ถ้าเราไม่ต้องการเป็นผู้นำ เราก็ไม่ต้องพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น จากความเชื่อที่ผิดดังกล่าว ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเองอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในเบื้องต้น เราควรปรับแนวคิดให้ถูกต้องต่อ “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ” (Leadership Mindset) เพราะแนวคิดที่ถูกต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

ความเป็นผู้นำ (Leadership) จึงเป็นกระบวนการพัฒนา “ภาวะ” ต่าง ๆ ของผู้นำให้เกิดขึ้น และนับว่าเป็นการพัฒนาสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้เกิดขึ้นในตนเอง  แต่เราสามารถแปลงจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ด้วยการใช้ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของ “ภาวะความเป็นผู้นำ” ในตนเองได้จากคุณลักษณะที่จำเป็น 8 ประการ ดังนี้

 • ความมีวินัยในตนเอง (Self – Discipline)
 • ความอดทนต่อความยากลำบาก (Adversity Quotient)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Quotient)
 • ความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Honesty and Moral)
 • ความมีน้ำใจและใจกว้าง (Kindness and Generosity)
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
 • การรู้จักแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จของตนเอง ทีมงาน และองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนก้าวข้าม “กับดักความคิดเชิงลบ” และ “ความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด” ของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ โดยใช้องค์ประกอบ 4 ประการของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดความเป็นเลิศของอริสโตเติลและกฎแห่งการฝึกฝน นำไปสู่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง
 • สำรวจแนวคิดของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • ความเชื่อที่ผิดของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • แนวคิดของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)
 • ความหมายของภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • 4 - Dimensional Leadership Development Model
Module - 2 กระบวนการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • กับดักทางความคิดเชิงลบของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • Workshop I: สำรวจกับดักทางความคิดของตนเอง
 • เรียนรู้ธรรมชาติของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
Module - 3 องค์ประกอบของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • การทบทวนและตระหนักรู้ตนเอง
 • การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
 • ความสามารถและแรงจูงใจในการเรียนรู้
 • คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนา
Module - 4 คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • ความมีวินัยในตนเอง (Self – Discipline)
 • ความอดทนต่อความยากลำบาก (Adversity Quotient)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Quotient)
 • ความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Honesty and Moral)
 • ความมีน้ำใจและใจกว้าง (Kindness and Generosity)
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
 • การรู้จักแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency)
 • Workshop II: การพัฒนาคุณลักษณะของผู้นำ
 • Workshop III: การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
 • กรณีศึกษา: เรียนรู้การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
Module - 5 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน
 • เป้าหมายแท้จริงของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • แนวคิดความเป็นเลิศของอริสโตเติล (Aristotle)
 • กฎแห่งการฝึกฝน (The Law of Practice)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com