รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยแผนผัง PDPC
(Systematic Decision Making with Process Decision Program Chart)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัญหาคือ “การมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันยังไม่บรรลุผลสำเร็จ” หรือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” โดยธรรมชาตินั้นการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหา มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผ่านเข้าสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนจะมีวิธีจัดการกับปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญ และส่งผลให้การตัดสินใจแก้ปัญหามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยแผนผัง PDPC (Process Decision Program Chart) หรือแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ อยู่บนพื้นฐานว่าการบรรลุเป้าหมายอาจมีอุปสรรคขวางทาง (Obstacle) ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังนั้นเทคนิค PDPC จะช่วยให้นักตัดสินใจแก้ปัญหาจินตนาการอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมแผนสำรองป้องกัน ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจแก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยแผนผัง PDPC (Process Decision Program Chart) หรือแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ อยู่บนพื้นฐานของปัญหาอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) ดังนั้นนักตัดสินใจแก้ปัญหาต้องสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการไหลภายในกระบวนการว่า (Flow) มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ไม่เป็นสาเหตุของปัญหา และมีเหตุการณ์ใดได้บ้างที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดปัญหานี้ขึ้นในกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ปัญหาในปัจจุบันและป้องกันปัญหาในอนาคต

เครื่องมือและเทคนิคประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยแผนผัง PDPC มีดังนี้

 • การระดมสมอง (Brainstorming)
 • เทคนิคการตั้งคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique)
 • แนวคิด 3 จริง (3G – Genba, Genbutsu, Genjitsu)
 • การตั้งคำถามแบบ 5W+1H (Open – ended Questions)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (PDPC) และความคิดเชิงระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้แผนผัง PDPC (Process Decision Program Chart) 6 ขั้นตอน เพื่อวางแผนและตัดสินใจบรรลุเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้แผนผัง PDPC (Process Decision Program Chart) 4 ขั้นตอน เพื่อค้นหามาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (PDPC)
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • ความหมายของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ความคิดเชิงระบบกับแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ
 • แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (PDPC) 2 แบบ
    แบบที่ 1: ใช้เพื่อวางแผนและตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย

    แบบที่ 2: ใช้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการเรียนรู้
Module - 2 ขั้นตอนของ PDPC เพื่อวางแผนและตัดสินใจบรรลุเป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสถานะปัจจุบันและเป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเส้นทางสู่เป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 3: จินตนาการอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 4: กำหนดแผนสำรอง
 • ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินตามแผนตามขั้นตอน
 • ขั้นตอนที่ 6: การประเมินผลและปรับปรุงแผนผัง
 • ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้
 • Activity II: ฝึกปฏิบัติการวางแผนและตัดสินใจ
 • PDPC กับวงจร PDCA (PDCA Cycle)
Module - 3 ขั้นตอนของ PDPC เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสถานะปัจจุบันและปัญหา
 • ขั้นตอนที่ 2: จินตนาการสาเหตุของปัญหา
 • ขั้นตอนที่ 3: กำหนดสาเหตุที่ไม่ส่งผลกระทบ
 • ขั้นตอนที่ 4: กำหนดมาตรการป้องกันปัญหา
 • ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้
 • Activity III: ฝึกปฏิบัติกำหนดมาตรการป้องกันปัญหา
 • PDPC กับแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • การระดมสมอง (Brainstorming)
 • เทคนิคการตั้งคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique)
 • แนวคิด 3 จริง (3G – Genba, Genbutsu, Genjitsu)
 • การตั้งคำถามแบบ 5W+1H (Open – ended Questions)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com