รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การทำงานเชิงรุกเพื่อเป็นพนักงานชั้นเลิศ
(Proactive Working & Excellent Employee)

Download Course Content Download Brochure 

หลักการและเหตุผล

ในทุกยุคสมัย องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) มากกว่าการทำงานเชิงรับ (Reactive Working) - การทำงานเชิงรุกคือ “การทำงานที่มีใจมุ่งมั่นให้งานประสบความสำเร็จ โดยมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายการทำงาน ตลอดจนเข้าใจนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่องค์กรใช้ เพื่อให้ทำงานสอดคล้องกับนโยบายองค์กร นอกจากนี้การทำงานเชิงรุกยังเน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา และเน้นการปรับปรุงการทำงาน ตลอดจนพัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น ทั้งในมิติของงาน คน และการคิด (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด)”

กรอบความคิดของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เป็นสิ่งสำคัญมาก บุคลากรอาจมี Mindset ของการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นแบบการทำงานเชิงรับโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้การกระทำต่าง ๆ ที่แสดงออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังขององค์กร ดังนั้นสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของบุคลากร ให้กลายเป็นกรอบความคิดแบบเชิงรุก หรือเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

การทำงานเชิงรุกต้องมี 2 ส่วนสำคัญ คือ 1) เครื่องมือและเทคนิค (Hard Skill) ที่ช่วยให้การวางแผนและการตั้งเป้าหมายการทำงานมีประสิทธิภาพ และ 2) บุคลากรต้องมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีของการทำงานเชิงรุก (Soft Skill) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการผลักดันให้การทำงานมีคุณภาพและมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น ได้แก่

 • การทำงานให้ดีเลิศ
 • อย่าทำงานเพียงแลกเงิน
 • ความรับผิดชอบในการทำงาน
 • กำหนดมาตรฐานการทำงาน
 • ปรับปรุงคุณภาพการทำงานเสมอ
 • ใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จงฝึกตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • รักษาความสัมพันธ์กับทุกคน
 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • การเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตทำงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและกรอบความคิดของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) โดยการสำรวจตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการทำงานเชิงรุก (Hard Skill) และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงกับการทำงาน โดยการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง
 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณลักษณะนิสัยที่ดีของการทำงานเชิงรุก (Soft Skill) ที่เป็นตัวผลักดันให้การทำงานมีคุณภาพและมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการทำงานเชิงรุก (Proactive Mindset)
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • สำรวจ Mindset ของการทำงานเชิงรุก
 • Growth & Fixed Mindset กับการทำงานเชิงรุก
 • ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive
 • การโค้ชตนเองให้เกิดการทำงานเชิงรุก
 • Workshop I: ทบทวนศักยภาพของตนเอง
Module - 2 เครื่องมือและเทคนิคของการทำงานเชิงรุก
 • การตั้งเป้าหมายการทำงานและอาชีพ
 • ความเข้าใจถึงนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
 • ประยุกต์แนวคิด OKRs กับการตั้งเป้าหมาย
 • เทคนิคการใช้ KPI ให้เป็นประโยชน์
 • แนวทางการวางแผนการทำงานเชิงรุก
 • แนวคิดพาเรโต (Pareto concept) กับการทำงาน
 • Workshop II: การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิค
Module - 3 คุณลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับ Proactive
 • การทำงานให้ดีเลิศ
 • อย่าทำงานเพียงแลกเงิน
 • ความรับผิดชอบในการทำงาน
 • กำหนดมาตรฐานการทำงาน
 • ปรับปรุงคุณภาพการทำงานเสมอ
 • ใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จงฝึกตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • รักษาความสัมพันธ์กับทุกคน
 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • การเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตทำงาน
 • Workshop III: สร้างคุณลักษณะนิสัยใหม่ของตนเอง
Module - 4 การทำงานเชิงรุกอย่างยั่งยืน (Proactive Working)
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานเชิงรุก
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com