รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเชิงรุก

(Proactive Leadership Development)

Download Course Content 

หลักการและเหตุผล

กรอบความคิดของภาวะผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership Mindset) เป็นสิ่งสำคัญมาก บุคลากรอาจมี Mindset ของการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นแบบการทำงานเชิงรับโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้การกระทำต่าง ๆ ที่แสดงออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังขององค์กร ดังนั้นบุคลากรควรเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ เพื่อแสดงพฤติกรรมกับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม หรือเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา ให้มีทักษะภาวะผู้นำเชิงรุกสูงขึ้น

ภาระกิจสำคัญที่สุดของผู้นำ คือการนำพาให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับใดในองค์กร ย่อมมีส่วนรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับภาระกิจดังกล่าว  โดยการพัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้นำ ด้วยแนวคิดของภาวะผู้นำ 4 ระดับ จะเป็นกรอบในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้นำ นำไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อบรรลุภาระกิจองค์กร

 • ผู้นำระดับที่ 1: (สร้างความสัมพันธ์)
 • ผู้นำระดับที่ 2: (สร้างผลงาน)
 • ผู้นำระดับที่ 3: (สร้างการเปลี่ยนแปลง)
 • ผู้นำระดับที่ 4: (การพัฒนาทีมงานแบบยั่งยื่น)

ผู้นำระดับที่ 1: ต้องสร้างความสัมพันธ์ ผู้นำควรเข้าใจลักษณะของคน คนในแต่ละช่วงอายุ (Generation) มีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความเชื่อและวิธีคิดไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ต้องเข้าใจบุคลิกของคนผ่านการแบ่งคนแบบ “ผู้นำสี่ทิศ” โดยทั้งหมดนั้นเราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจลูกน้อง และปฏิบัติกับลูกน้องได้อย่างถูกจริต นอกจากนี้ต้องรู้จักสื่อสารเชิงบวกเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผู้นำระดับที่ 2: ต้องสร้างผลงาน นอกจากผู้นำจะต้องเข้าใจที่มาของกลยุทธ์และเป้าหมายทีมงาน พร้อมทำให้ KPI บรรลุตามเป้าหมายแล้ว ผู้นำควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและวิธีผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จ

ผู้นำระดับที่ 3: ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กรสูง คือการสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร (Engagement) มีงานวิจัยชี้ชัดว่าความผูกพันของพนักงาน มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร

ผู้นำระดับที่ 4: ต้องพัฒนาทีมงานแบบยั่งยื่น ใช้เครื่องมือพัฒนาองค์กรแบบ สุนทรียสนทนา (Dialogue) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) โดยแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับวงจรเรียนรู้โนนากะ (Nonaka)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำ และมีกรอบความคิดของภาวะผู้นำเชิงรุก
 • เพื่อให้ผู้เรียนแนวทางในการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเชิงรุก โดยใช้แนวคิดภาวะผู้นำ 4 ระดับ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคุณลักษณะนิสัยที่ดีของผู้นำเชิงรุก (Proactive Leader)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความคิดของภาวะผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership Mindset)
 • ทำไมต้องสนใจพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ
 • Growth Mindset ของผู้นำเชิงรุก
 • ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive
 • Workshop I: พัฒนาภาวะผู้นำเชิงรุกด้วยโค้ชชิ่งการ์ด
Module - 2 การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเชิงรุก (ภาวะผู้นำ 4 ระดับ)
 • ผู้นำระดับที่ 1: (สร้างความสัมพันธ์)

     เข้าใจทีมงานด้วยการแบ่งคนตามยุคและตามผู้นำ 4 ทิศ
     การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Killing Word VS Magic Word)
     Workshop II: ระดมสมองปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมงาน
     Workshop III: ฝึกสื่อสารด้วย Magic Word และ WRI Feedback

 • ผู้นำระดับที่ 2: (สร้างผลงาน)

     เข้าใจที่มาของกลยุทธ์และเป้าหมายทีมงาน
     การทำงานเป็นทีมและผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จ
     การใช้ประโยชน์ KPI ในการพัฒนาทีมงาน

 • ผู้นำระดับที่ 3: (สร้างการเปลี่ยนแปลง)

     กลยุทธ์สร้างผู้มีอิทธิพล (Influencer Strategy)
     วิธีบริหารคนแบบ BBQ Plaza
     วัฒนธรรมความไว้วางใจและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
     Workshop IV: ร่วมกันคิดสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement)

 • ผู้นำระดับที่ 4: (การพัฒนาทีมงานแบบยั่งยืน)

     สุนทรียสนทนา (Dialogue) และ Theory U
     วงจรเรียนรู้โนนากะ (Nonaka)
     การทำ AAR (After Action Review)
     Workshop V: ร่วมกันแก้ปัญหา “เด็กสมัยนี้”

Module - 3 คุณลักษณะนิสัยที่ดีของผู้นำเชิงรุก (Proactive Leader)
 • รู้จักวางแผนการทำงานเสมอ
 • หวังผลการทำงานให้ดีเลิศ
 • ความรับผิดชอบในการทำงาน
 • กำหนดมาตรฐานและปรับปรุงการทำงาน
 • บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกคน
 • Workshop VI: สร้างคุณลักษณะนิสัยใหม่ของตนเอง

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com