ดูหน้า

QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)

COURSE CONTENT  | PUBLIC CALENDAR  | APPLY NOW
วันที่ 18 มีนาคม หรือ 16 กันยายน 2562 | Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)

อาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 
Productivity & HR Consultant

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)” เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

กระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) มีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และมีเหตุมีผล ในปัจจุบันนี้พบว่ามีแนวทางการแก้ปัญหาเกิดขึ้นหลายค่าย อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการใช้ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร อย่างไรก็ตาม วิธีการของแต่ละค่ายมีขั้นตอนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันเล็กน้อยในบางประเด็น สามารถแยกประเภทของกระบวนการแก้ปัญหาได้ดังนี้

 • ตัวแบบ DISC ของ JURAN
 • กระบวนการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของ Kepner – Tregoe
 • วิธีการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma ของ MOTOROLA
 • คิวซีสตอรี่ของ JSA – ระบบบริหาร TQM
 • คิวซีสตอรี่ของ JUSE - กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QC Circle

การบริหารคุณภาพด้วยวงจร PDCA (Deming Cycle) นับว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่า Continuous Improvement ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาคิวซีสตอรี่ของ JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) อย่างเหมาะสมและลงตัว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีรูปแบบที่คุ้นเคยต่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย “เครื่องมือคุณภาพอันทรงพลัง 7 ชนิด (7 QC Tools)” นำมาเรียงร้อยและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ พร้อมกับสร้าง (แก้ไข) มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ (ACT) ตามวิถีหรือแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุดของวงล้อคุณภาพ PDCA

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” ในมิติต่าง ๆ และหลักการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพ (QC Story) ตามมาตรฐาน JUSE โดยผ่านการฝึกแก้ปัญหาโจทย์ที่ออกแบบมาในลักษณะการเชื่อมโยงเครื่องมือ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
 • แนวคิดของการปรับสู่องค์กรแห่งคุณภาพ (Quality Organization)
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการปรับปรุงคุณภาพ (Ownership Quotient)
 • ความหมายของการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการเพิ่มผลผลิต (PQCDSMEE)
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) กับมาตรฐาน PQCDSMEE
 • Activity I: ทบทวนนโยบายคุณภาพและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
Module - 2 ความหมายและแนวความคิดของคุณภาพ
 • ความหมายของคุณภาพและคุณภาพตามมิติต่าง ๆ 
 • ความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 • แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจัดการ)
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle)
Module - 3 กรอบทางความคิดของขั้นตอนแก้ปัญหาด้วย QC Story
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่
  • Management = Standardization + Improvement Activity
  • ความเป็นระบบ (System) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement - PDCA)
 • วงจร SDCA และวงจร PDCA (Deming Cycle) กับการแก้ปัญหาคุณภาพ
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 • ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
 • ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกำหนด (NC-Nonconformity)
 • การปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบด้วย QC Story ตามมาตรฐาน JUSE
  • การคัดเลือกหัวข้อ (Select Topic)
  • การทำความเข้าใจกับสภานการณ์ (Understanding Situation) และตั้งเป้าหมาย (Set Target)
  • การวางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา (Plan Activities)
  • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze Causes)
  • การพิจารณามาตรการตอบโต้และนำไปใช้ (Consider and Implement Countermeasure)
  • การยืนยันผลลัพธ์ (Check Results)
  • การจัดทำมาตรฐานและกำหนดระบบควบคุม (Standardization and Control System)
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการแก้ปัญหาด้วย QC Story
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหาด้วย 5 Why, 3G & Brainstorming Technique
 • Activity II: โจทย์ประยุกต์การแก้ปัญหาด้วย QC Story 
 • Activity III: แก้ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนด้วย QC Story 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

 


02 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 8476 ครั้ง

Engine by shopup.com