ดูหน้า

การประยุกต์ใช้ 7 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ

การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why - Why Analysis
(Problem Solving by 8D Report & Why - Why Analysis)

COURSE CONTENT  | PUBLIC CALENDAR  | APPLY NOW
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ 26 สิงหาคม 2562 | Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)

อาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 
Productivity & HR Consultant

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบ 8D Report” เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Corrective & Preventive Action)” ที่มีร่วมกันในขั้นตอนของ 8D Report


การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis มีขั้นตอนและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลดังนี้ 

 • D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
 • D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
 • D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
 • D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
 • D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
 • D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
 • D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
 • D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ผ่านการเรียนรู้ด้วยโมเดล “สาเหตุและผลกระทบ” (Cause and Effect) และ “ความมีเหตุผล” (Reasonableness)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ 8D Report อย่างเป็นขั้นตอน และสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่จำเป็นและเทคนิค Why – Why Analysis ผ่านการเรียนรู้ด้วยปัญหาภายในห้องเรียน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • กระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหา
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับ 8D Report & Why – Why Analysis
 • หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  • สาเหตุ  ผลกระทบ (Cause  Effect)
  • ความมีเหตุผล (Reasonableness)
Module - 2 พื้นฐานของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการ
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่
  • Management = Standardization + Improvement Activity
  • หลักการของความเป็นระบบ (System)
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 • ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
 • ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกำหนด (NC-Nonconformity)
 • มาตรการการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
  • การทำให้ถูกต้อง (Correction)
  • การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
  • การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action : P/A)
Module - 3 ขั้นตอนและข้อกำหนดของการทำ 8D Report
 • D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
 • D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
 • D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
 • D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
 • D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
 • D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
 • D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
 • D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการแก้ปัญหาด้วย 8D
 • 7 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหาด้วย Why – Why Analysis & 3G
 • Activity I: การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังพาเรโต (Pareto Chart)
 • Activity II: การแก้ปัญหาด้วยหลักการ 8D (โจทย์ของสถาบันฯ)
Module - 5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

 


31 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1009 ครั้ง

Engine by shopup.com