ดูหน้า

About us

บริษัท บานาน่า เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

Banana Training and Consultancy Co., Ltd. เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร เช่น การออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบ 5ส เป็นต้น ผู้ก่อตั้ง (Founder) คืออาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานท์ (Click ดูประวัติ) เราตั้งบริษัทบานาน่าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันแห่งความสุข และเราใช้ชื่อบานาน่า (Banana) ด้วยเหตุผลว่า อ.ธนายุทธ มีแรงบันดาลใจว่าการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต้องเป็นเรื่องง่าย ๆ และมีความสุขขณะเรียนรู้ ดังนั้นผู้เรียนต้อง “ทำตัวให้สบาย ทำใจให้สนุก” จากแรงบันดาลใจดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของสโลแกนว่า “เรียนรู้ง่ายๆ และได้ผล สไตล์บานาน่าเทรนนิ่ง” (Simple and Effective Learning by Banana Training’s Style) 

แม้ว่าเราต้องการให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายๆและสบายๆ แต่ในเบื้องหลังความง่ายและสบายนั้น พวกเราทุ่มเทแรงกายแรงใจในการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาวิธีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และความเอาใส่ใจในบริการตลอดกระบวนการฝึกอบรม เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญการส่งมอบบริการที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ ตลอดจนการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resource and Organization Development) ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น

บริการของเรา เรามีบริการ 5 ด้าน ที่พร้อมให้บริการกับลูกค้า

1. การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)                                   
2. การฝึกอบรมออนไลน์และสาธารณะ (Online & Public Training)
3. ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
4. ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (HR and Organization Development)              
5. กิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building)

จุดเด่นของเรา

เราคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บานาน่าฝึกอบรมอย่างเป็นระบบด้วย Training and Development Model โดยเริ่มกระบวนการที่ Phase I – Training Formulation ด้วยการช่วยคัดเลือกหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร ซึ่งฝ่ายฝึกอบรมสามารถใช้หลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) หรือร่วมกันออกแบบเนื้อหา (Customized Course) ----- กระบวนการถัดไป Phase II – Training Implementation เราส่งมอบความรู้สู่ผู้เรียนด้วย 5 รูปแบบการฝึกอบรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของบานาน่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งมอบความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ ----- กระบวนการสุดท้าย Phase III – Training Evaluation ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรมด้วยหลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Learning Training) โดยนำแนวคิด 4 ประเภทมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดการผลักดันผู้เรียนนำความรู้ไปใช้งาน ดังนั้นท่านจึงมั่นใจในคุณภาพของการฝึกอบรมได้

Training Formulation

หลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร...โดยการ
1. ใช้หลักสูตรมาตรฐานของเรา 100% (Standard Course) - Download BTG 2020
2. ออกแบบเนื้อหาร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนฝึกอบรมประจำปีขององค์กร (Customized Course)

 

Training Implementation

เราส่งมอบการฝึกอบรม (Knowledge Transfer) ด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือ 5 รูปแบบการฝึกอบรม (Click ดูรายละเอียด 5 Training Style) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้อีกด้วย

Training Evaluation

ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมคือ ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้งานหรือเรียกว่ามีการถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นบวก (Positive Transfer) ดังนั้นเราจึงใช้การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยหลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ ดังนี้ (Click อ่านแนวคิดการประเมินผลหน้า 8)
1. ด้วยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
2. ด้วยการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการถ่ายโอน (Focus Group)
3. ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผล (Evaluation Form)
4. ด้วยการทบทวนประสบการณ์ (After Action Review - AAR)

Voice of Customer & Certificate (Testimonial)

การันตีคุณภาพของงานฝึกอบรมจากผู้เข้าอบรมตัวจริง

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม พัฒนาองค์กร และเป็นแหล่งรวมวิทยากรที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission) เรามุ่งมั่น...

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
2. พัฒนาวิธีการฝึกอบรมเพื่อถ่ายโอนความรู้สู่ผู้เรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Knowledge Transfer)
3. พัฒนาวิธีการถ่ายโอนการเรียนรู้หลังการฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่า (Transfer of Learning)
4. พัฒนาระบบงานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร
5. คัดเลือกวิทยากรคุณภาพส่งมอบลูกค้า

ค่านิยมร่วม (Core Value)

การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราส่งมอบคุณค่าของงานฝึกอบรมผ่านบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้โครงการฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การให้คำปรึกษาการออกแบบหลักสูตร, เอกสารฝึกอบรมที่มีความสวยงาม, 5 รูปแบบการอบรม หรือบริการให้คำปรึกษาในการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรม (Learning Transfer) ดังนั้นเราจึงพัฒนาให้บุคลากรของเรามีค่านิยมการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ค่านิยมของบานาน่าคือ “SIMPLE”

S – Systematic Thinking ทำงานอย่างเป็นระบบ ความป็นระบบทำให้การทำงานทุกอย่างมีความเรียบง่าย สะท้อนให้เห็นในหลายด้าน เช่น การวางข้อมูลในเวปไซต์, เอกสาร Course outline, เอกสารอื่นๆ หรือ 5 รูปแบบที่ใช้ในการฝึกอบรม

I – Innovation ค้นพบหนทางใหม่ ๆ เราส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาและออกแบบวิธีการทำงานเพื่อให้การส่งมอบบริการเกิดผลดีที่สุด

M – Mindfulness ใฝ่รู้อย่างมีสติ บุคลากรได้รับการโค้ชอย่างรอบคอบก่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้การทำงานอยู่ในทิศทางเดียวกัน 

P – Passion มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เราเชื่อว่าทุกการลงมือทำสร้างประสบการณ์และนำไปสู่ความสำเร็จ

L – Leadership เบ็ดเสร็จด้วยภาวะผู้นำ เราบ่มเพาะให้บุคลากรของเรามีความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ และมีวิธีคิดแบบผู้นำ

E – Empathy เลิศล้ำงานบริการ ความใส่ใจต่อลูกค้าคือความเลิศล้ำงานบริการ

ลูกค้าของเรา
ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา (Click Our Clients)

ตัวอย่างคลิปวีดีโอการบรรยาย

Our Banana Team (Trainer and Consultant)


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
HROD Trainer and Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & HRD Consultant

 


อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์
Productivity & Quality Consultant

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Supply Chain & Logistic Consultant

 

 


อ.อนุภาพ พันชำนาญ
Activity-Based Learning Trainer

 


อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
Activity-Based Learning Trainer

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
HRD Trainer

 


อ.มาลารัตน์ มฆวัตสกุล
Coach & Strategic HRBP

 

 

 

 

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Financial Trainer

 

 


21 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 18150 ครั้ง

Engine by shopup.com