ดูหน้า

About us

Banana Training and Consultancy ดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กร ในส่วนของการฝึกอบรม (Training) มีการแบ่งเป็น 8 หมวดหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และในส่วนของการเป็นที่ปรึกษา (Consultancy) เราเน้นการเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร (HRD & OD) นอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการสร้างทีมงาน (Team Building) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอีกด้วย โดยสรุปการให้บริการของเรามีดังนี้

1. การฝึกอบรมภายในองค์กร (In – House Training)

2. การฝึกอบรมสาธารณะ (Public Training)
3. ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
4. ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (HRD & Organization Development)
5. กิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building)

จุดเด่นของการฝึกอบรมของ Banana Training and Consultancy เน้น 5 รูปแบบการอบรม

1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

2. ใช้กระบวนการ “Effective Group Coaching”
3. การฝึกอบรมใช้ทฤษฎีหลักการทั่วไป (Stimulus Generalization)
4. การฝึกอบรมเน้นความหลากหลาย (Multi Training)
5. การเรียนรู้แบบไม่ตึงเครียด (Alpha zone)

เรามีทีมวิทยากรคุณภาพที่คัดสรรไว้เพื่อบริการท่าน วิทยากรของเราเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอน และประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างแน่นอน

เรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เหมือนกับค่านิยมของเรา (FAST) ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของท่าน

 

วิสัยทัศน์ (Vision) “สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร และเป็นแหล่งรวมวิทยากรที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission) “ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ พร้อมส่งมอบวิทยากรที่มีคุณภาพ”

ค่านิยมร่วม (Value) ของสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่งคือ “FAST”
F – Flexibility = ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า
A – Attitude = ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า
S – Speed = ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า
T – Training = พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้า

 

5 รูปแบบการอบรม

1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
- ผู้ใหญ่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่จึงมีการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยู่
- ผู้ใหญ่ต้องการทราบเหตุผลของการเรียนรู้ และต้องรู้สึกว่าการเรียนรู้นั้นมีความจำเป็นและสำคัญต่อตัวเขา
- ผู้ใหญ่มีอิสระและควบคุมตนเองได้ ดังนั้นจึงต้องการมีอิสระในการตัดสินใจว่าสิ่งใดมีความสำคัญและสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งเกิดการปรับใช้ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง

2. การฝึกอบรมใช้กระบวนการ “Effective Group Coaching”
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching Process) เพื่อให้ผู้เรียนสำรวจตนเอง สามารถดึงศักยภาพภายในออกมาใช้มากขึ้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการโค้ชชิ่งแบบกลุ่ม (Group Coaching) ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรดีขึ้น

3. การฝึกอบรมบนพื้นฐานทฤษฎีหลักการทั่วไป (Stimulus Generalization) และทฤษฎีของ Bloom (Bloom Taxonomy)
“ทฤษฎีหลักการทั่วไป” มุ่งเน้นการสอนหลักการทั่วไปและคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักการหรือคุณสมบัติเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการของตนเอง บนสถานการณ์แวดล้อมการทำงานจริง
“Bloom Taxonomy” นำแนวคิดของทฤษฎีหลักการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้บนกรอบของการเรียนรู้ 6 ระดับ คือ การจำ (Remember), การเข้าใจ (Understand), การประยุกต์ (Apply), การวิเคราะห์ (Analyze), การประเมินผล (Evaluate), การสร้างสรรค์ (Create)

4. การฝึกอบรมเน้นความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมต่าง ๆ (Workshop, Activity, Case Study, Role Playing and etc.)

5. การเรียนรู้แบบไม่ตึงเครียด สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดในการอบรม (คลื่นสมองมีความถี่อยู่ในช่วงอัลฟ่า Alpha) ดังนั้นก่อนเรียนจึงมี “กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมอง” จึงเป็นที่มาของวลีว่า “เรียนรู้ง่าย ๆ และได้ผล สไตล์บานาน่าเทรนนิ่ง”

สโลแกน “เรียนรู้ง่าย ๆ และได้ผล สไตล์บานาน่าเทรนนิ่ง”


01 กรกฎาคม 2017

ผู้ชม 385 ครั้ง

Engine by shopup.com