ดูหน้า

Productivity

Productivity Consultant (ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต)

โครงการที่ปรึกษาระบบ 5ส 

โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการไคเซ็น

โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ด้านการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้กับภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยใช้แนวความคิดที่สำคัญในมิติของกระบวนการ คุณภาพ และวิธีวิทยาสำหรับการบริหารคุณภาพ (PQM: Process / Quality and Methodology) เป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต พร้อมกับการใช้เครื่องมือและเทคนิค (Tools and Techniques) ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของกระบวนการ

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ ในเบื้องต้นดังนี้

1.โครงการ 5ส (5S Project)
โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยการวางพื้นฐาน 5ส ให้เข้มแข็ง ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ ส แต่ละตัว ดำเนินกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์สถานที่ปฏิบัติงาน สร้างเป็นระบบเอกสาร บอร์ด 5ส และมาตรฐานการทำงานของพื้นที่ (อ่านต่อ)

2.โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story Project)
โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวคิดของ QC Story เป็นการเพิ่มผลผลิตด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (Productivity by QCD) ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ประมาณมูลค่าของความสูญเปล่าได้ แยกแยะปัญหาชั่วคราวออกจากปัญหาเรื้อรังได้ สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยท้ายที่สุดองค์ความรู้ทั้งหมดจะถูกนำมาเป็นฐานของการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (อ่านต่อ)

3.โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen Project)
ไคเซ็นเป็นร่มใหญ่ (Umbrella) ของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงวิธีการทำงาน ไคเซ็นมี 3 ระดับ และในแต่ละระดับมีเครื่องมือและเทคนิคที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความหมายและแนวคิดของไคเซ็นแต่ละระดับ พร้อมกับเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคแก้ปัญหาที่เหมาะสม (อ่านต่อ)

4.โครงการการบำรุงรักษาการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM Project)
โครงการ TPM เป็นแนวทางหนึ่งของการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักของกิจกรรมคือ เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ (Zero Failure), ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) (อ่านต่อ)

5.โครงการบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (TQM Project)
โครงการ TQM เป็นแนวคิดของการบริหารธุรกิจในเชิงบูรณาการ มากกว่าแค่แนวคิดของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นความสำคัญไปสู่แนวคิดหลักของกระบวนการทางธุรกิจ (DPSR), กระบวนการบริหารและจัดการ (PDCA), คุณภาพ, ลูกค้า, หลักการของ TQM, วิธีวิทยา (Methodology) และกลวิธี (Techniques) ทั้งหมดเพื่อการบริหารคุณภาพโดยรวม (อ่านต่อ)

แนวทางการให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการ

 • Pre – Implement Consultancy
  การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่มีความต้องการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้สูงขึ้น หรือต้องการแก้ปัญหาคุณภาพอย่างมีหลักเกณฑ์ ในเบื้องต้นไม่คิดค่าใช้จ่ายของการให้คำปรึกษา

 • Beginning Level Consultancy (BLC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน จำนวน 5 ครั้ง โดยการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และนำมาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการ

 • Intermediate Level Consultancy (ILC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 10 ครั้ง โดยการขยายพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการ และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

 • Advanced Level Consultancy (ALC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี จำนวน 20 ครั้ง โดยครอบคลุมพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

Productivity Improvement Flow Diagram

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


05 มกราคม 2018

ผู้ชม 1779 ครั้ง

Engine by shopup.com