ดูหน้า

Productivity

Productivity Consultant (ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต)

โครงการฟื้นฟูและยกระดับกิจกรรม 5ส

โครงการฟื้นฟูและยกระดับกิจกรรม 5ส

โครงการปรับปรุงคุณภาพ QC Story

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้บริการ ตัวอย่าง 5S Project Management

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ด้านการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้กับภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยใช้แนวความคิดที่สำคัญในมิติของกระบวนการ คุณภาพ วิธีการ และเทคนิคสำหรับการบริหารคุณภาพ (PQMT: Process / Quality / Methodology and Technique) เป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต พร้อมกับการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพต่าง ๆ (QC Tools) ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาคุณภาพในกระบวนการ

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล กับโครงการดังนี้

1. โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story Project)
โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวคิดของคิวซีสตอรี่ (QC Story) เป็นการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD) ผู้ปฏิบัติงานจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาแบบ QC Story อย่างเป็นระบบ สามารถคัดเลือกปัญหาเรื้อรังมาแก้ไขได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ถึงรากสาเหตุของปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยท้ายที่สุดองค์ความรู้จะถูกนำมาเป็นฐานของการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (อ่านต่อ)

2. โครงการ 5ส (5S Project)
โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยการวางพื้นฐาน 5ส ให้เข้มแข็ง ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ ส แต่ละตัว ดำเนินกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์สถานที่ปฏิบัติงาน สร้างเป็นระบบเอกสาร บอร์ด 5ส และมาตรฐานการทำงานของพื้นที่ (อ่านต่อ)

แนวทางการให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการ

 • Pre – Implement Consultancy
  การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่มีความต้องการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้สูงขึ้น หรือต้องการแก้ปัญหาคุณภาพอย่างมีหลักเกณฑ์ ในเบื้องต้นไม่คิดค่าใช้จ่ายของการให้คำปรึกษา

 • Beginning Level Consultancy (BLC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน จำนวน 5 ครั้ง โดยการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และนำมาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการ

 • Intermediate Level Consultancy (ILC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 10 ครั้ง โดยการขยายพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการ และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

 • Advanced Level Consultancy (ALC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี จำนวน 20 ครั้ง โดยครอบคลุมพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

Productivity Improvement Flow Diagram

ตัวอย่างผลงานที่ปรึกษา Facility​ Improvement Project 7 Day

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


27 มกราคม 2567

ผู้ชม 12759 ครั้ง

Engine by shopup.com