ดูหน้า

Productivity

Productivity Consultant (ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต)

โครงการที่ปรึกษาระบบ 5ส 

โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการไคเซ็น

โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ด้านการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้กับภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยใช้แนวความคิดที่สำคัญในมิติของกระบวนการ คุณภาพ วิธีการ และเทคนิคสำหรับการบริหารคุณภาพ (PQMT: Process / Quality / Methodology and Technique) เป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต พร้อมกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของกระบวนการ นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ ในเบื้องต้นดังนี้

1. โครงการบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (TQM Project)
โครงการ TQM เป็นแนวคิดของการบริหารธุรกิจในเชิงบูรณาการ มากกว่าแค่แนวคิดของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นความสำคัญไปสู่แนวคิดหลักของกระบวนการทางธุรกิจ (DPSR), กระบวนการบริหารและจัดการ (PDCA), คุณภาพ, ลูกค้า, หลักการของ TQM, วิธีการบริหารคุณภาพ (Methodology) และเทคนิคการควบคุมคุณภาพ (Techniques) ทั้งหมดเพื่อการบริหารคุณภาพโดยรวม (อ่านต่อ)

2. โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story Project)
โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวคิดของ QC Story เป็นการเพิ่มผลผลิตด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (Productivity by QCD) ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ประมาณมูลค่าของความสูญเปล่าได้ แยกแยะปัญหาชั่วคราวออกจากปัญหาเรื้อรังได้ สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยท้ายที่สุดองค์ความรู้ทั้งหมดจะถูกนำมาเป็นฐานของการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (อ่านต่อ)

3. โครงการ 5ส (5S Project)
โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยการวางพื้นฐาน 5ส ให้เข้มแข็ง ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ ส แต่ละตัว ดำเนินกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์สถานที่ปฏิบัติงาน สร้างเป็นระบบเอกสาร บอร์ด 5ส และมาตรฐานการทำงานของพื้นที่ (อ่านต่อ)

แนวทางการให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการ

 • Pre – Implement Consultancy
  การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่มีความต้องการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้สูงขึ้น หรือต้องการแก้ปัญหาคุณภาพอย่างมีหลักเกณฑ์ ในเบื้องต้นไม่คิดค่าใช้จ่ายของการให้คำปรึกษา

 • Beginning Level Consultancy (BLC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน จำนวน 5 ครั้ง โดยการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และนำมาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการ

 • Intermediate Level Consultancy (ILC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 10 ครั้ง โดยการขยายพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการ และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

 • Advanced Level Consultancy (ALC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี จำนวน 20 ครั้ง โดยครอบคลุมพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

Productivity Improvement Flow Diagram

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


04 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 5641 ครั้ง

Engine by shopup.com