ดูหน้า

Productivity

Productivity Consultant (ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต)

โครงการที่ปรึกษาระบบ 5ส 

โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการไคเซ็น

โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ด้านการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้กับภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยใช้แนวความคิดที่สำคัญในมิติของกระบวนการ คุณภาพ วิธีการ และเทคนิคสำหรับการบริหารคุณภาพ (PQMT: Process / Quality / Methodology and Technique) เป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต พร้อมกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของกระบวนการ นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์

Banana Training บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรม และการติดตามผล ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ ในเบื้องต้นดังนี้

1. โครงการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement System Design)
โครงการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์กรในทุกมิติ มากกว่าแค่ในกระบวนการผลิตเท่านั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของระบบการวัดผลที่ถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพมีมากมาย อาทิเช่น ช่วยเหลือผู้บริหารในการควบคุมพนักงาน เกิดความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้การวางแผนงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนสร้างความชัดเจนในกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น (อ่านต่อ)

2. โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story Project)
โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวคิดของ QC Story เป็นการเพิ่มผลผลิตด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (Productivity by QCD) ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ประมาณมูลค่าของความสูญเปล่าได้ แยกแยะปัญหาชั่วคราวออกจากปัญหาเรื้อรังได้ สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยท้ายที่สุดองค์ความรู้ทั้งหมดจะถูกนำมาเป็นฐานของการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (อ่านต่อ)

3. โครงการบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (TQM Project)
โครงการ TQM เป็นแนวคิดของการบริหารธุรกิจในเชิงบูรณาการ มากกว่าแค่แนวคิดของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นความสำคัญไปสู่แนวคิดหลักของกระบวนการทางธุรกิจ (DPSR), กระบวนการบริหารและจัดการ (PDCA), คุณภาพ, ลูกค้า, หลักการของ TQM, วิธีการบริหารคุณภาพ (Methodology) และเทคนิคการควบคุมคุณภาพ (Techniques) ทั้งหมดเพื่อการบริหารคุณภาพโดยรวม (อ่านต่อ)

4. โครงการ 5ส (5S Project)
โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยการวางพื้นฐาน 5ส ให้เข้มแข็ง ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ ส แต่ละตัว ดำเนินกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์สถานที่ปฏิบัติงาน สร้างเป็นระบบเอกสาร บอร์ด 5ส และมาตรฐานการทำงานของพื้นที่ (อ่านต่อ)

แนวทางการให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการ

 • Pre – Implement Consultancy
  การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่มีความต้องการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้สูงขึ้น หรือต้องการแก้ปัญหาคุณภาพอย่างมีหลักเกณฑ์ ในเบื้องต้นไม่คิดค่าใช้จ่ายของการให้คำปรึกษา

 • Beginning Level Consultancy (BLC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน จำนวน 5 ครั้ง โดยการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และนำมาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการ

 • Intermediate Level Consultancy (ILC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 10 ครั้ง โดยการขยายพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการ และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

 • Advanced Level Consultancy (ALC)
  บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี จำนวน 20 ครั้ง โดยครอบคลุมพื้นที่ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด และติดตามผลโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

Productivity Improvement Flow Diagram

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


29 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 4337 ครั้ง

Engine by shopup.com