ดูหน้า

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Logical Thinking and Systematic Problem Solving)

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)

COURSE CONTENT  | PUBLIC CALENDAR  | APPLY NOW
วันที่ 4 มีนาคม หรือ 9 กันยายน 2562 | Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)

อาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 
Productivity & HR Consultant

หลักการและเหตุผล

ปัญหาคือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง (การคิด) และพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาผ่านเข้ามาสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละคน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับแต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Experience) ในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

หนึ่งในการคิดแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพคือ “การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)” เนื่องจากเหตุผล 9 ข้อ ดังนี้

 • การคิดเชิงตรรกะให้ความสำคัญกับการมองภาพรวมของปัญหา (Big Picture)
 • การคิดเชิงตรรกะมุ่งเน้นการกำหนด Framework ในการแก้ปัญหา
 • การคิดเชิงตรรกะมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน (Goal)
 • การคิดเชิงตรรกะแสดงลำดับขั้นตอนของความเป็นเหตุและผล (Cause and Effect)
 • การคิดเชิงตรรกะวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางป้องกัน
 • การคิดเชิงตรรกะประเมินอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาทางหลีกเลี่ยง
 • การคิดเชิงตรรกะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การคิดเชิงตรรกะเน้นการจัดลำดับแก้ปัญหากับสิ่งที่ให้ผลผลัพธ์สูง
 • การคิดเชิงตรรกะเน้นการแสวงหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์หาเหตุผลแท้จริงของความสำเร็จและล้มเหลว แสดงลำดับขั้นตอนของเรื่องราวอย่างชัดเจน และอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจกล่าวได้ว่าการคิดเชิงตรรกะคือ “การตัดสินใจแบบมีเหตุผลรองรับ” ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะถือว่าเป็นกระบวนการสร้างนิสัยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหาโดยธรรมชาติของมนุษย์ และความสำคัญของ Logical Thinking
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสริมสร้าง Logical Thinking ของตนเองให้สูงขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัย 6 ประการ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ Logical Thinking โดยเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ Framework and Technique ในการแก้ปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • กระบวนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์
 • หลักการสำคัญของการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • ความหมายของการคิดเชิงตรรกะ
 • ทำไมต้องเรียนรู้ความคิดเชิงตรรกะ
 • ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของความคิดเชิงตรรกะ
 • Activity I: สำรวจปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของตนเอง
Module - 2 ปัจจัย 6 ประการส่งเสริมการสร้างการคิดเชิงตรรกะ
 • ฝึกก้าวข้ามอุปสรรคของตนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการ
 • การฝึกค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
 • การมองภาพใหญ่ก่อนแก้ปัญหา (Big Picture)
 • การขยายกรอบความคิดให้ใหญ่ขึ้น
 • แนวคิดการจัดการข้อมูลด้วย Keyword และการจัดกลุ่ม
Module - 3 การคิดเชิงตรรกะและแก้ปัญหาด้วย Framework and Technique
 • กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Framework
 • Framework แบบการวิเคราะห์ปัญหา
 • Framework แบบการจัดระเบียบข้อมูล
 • Framework แบบค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา
 • Framework แบบแสดงความสัมพันธ์
 • Framework แบบเพื่อการตัดสินใจ
 • Main Technique ของทุก Framework

           สภาพการณ์ที่ไม่มีการตกหล่นหรือความซ้ำซ้อน (MECE - Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)
           Option Thinking and Brainstorming
           การจัดลำดับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูง (Priority – ABC Concept)

 • Technique ของแต่ละ Framework
 • ตัวอย่างเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหา Framework and Technique
 • Activity II: การแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงตรรกะ
Module - 4 การพัฒนานิสัยการคิดเชิงตรรกะอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

 


02 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 97478 ครั้ง

Engine by shopup.com