ดูหน้า

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)

COURSE CONTENT  | PUBLIC CALENDAR  | APPLY NOW
วันที่ 24 มิถุนายน หรือ 23 ธันวาคม 2562 |  Arize Hotel สุขุมวิท 26  (BTS พร้อมพงษ์)

อาจารย์วิสุทธิ์ ทบพักตร์
Productivity & Quality Consultant

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีลักษณะของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์” โดยแนวทางที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมคือ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA” หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ “วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)”

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA เป็นกระบวนการของการเชื่อมต่อกิจกรรม ที่คำนึงถึง “สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ” ด้วยการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Activity) มาเป็นตัวขับเคลื่อนวงจร และวงจร PDCA ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดของการบริหารงานสมัยใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ให้แต่ละแผนกปฏิบัติงานด้วย “มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization)” ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความเป็นระบบ (System) มากขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพขึ้นในกระบวนการ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจึงสามารถใช้รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนแก้ปัญหาที่มีความเหมือนกันกับบริบทของปัญหาที่เปลี่ยนไป 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA มีองค์ประกอบและขั้นตอนดังนี้

 • Plan (การวางแผน) มีรายละเอียดดังนี้
  1. การนิยามปัญหา – เพื่อการเลือกปัญหาและระบุปัญหาให้ชัดเจน
  2. การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย – เพื่อกำหนดขอบเขตและตั้งเป้าหมายของการแก้ปัญหา
  3. การวิเคราะห์สาเหตุ – เพื่อค้นหารากสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
  4. การกำหนดมาตรการแก้ไข - เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
 • Do (การลงมือปฏิบัติ) – 5.  การนำมาตรการแก้ไขไปใช้
 • Check (การตรวจสอบ) – 6.  การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์
 • ACT (การปฏิบัติการแก้ไข) – 7.  การป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาด้วยการปรับมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของการลดต้นทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในมิติของวงจร PDCA
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารงานสมัยใหม่ อันประกอบไปด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization) และกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improvement Activity)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง PDCA ด้วยการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่มอบหมายให้ภายในชั้นเรียน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานและแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพ (PQC Mindset)
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • กรณีศึกษา: เรียนรู้จิตสำนึกการลดต้นทุน
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการปรับปรุงคุณภาพ (Ownership Quotient)
Module - 2 พื้นฐานการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ
 • เครื่องมือและเทคนิคเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

           Management = Standardization + Improvement Activity
           หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement - PDCA)
           หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving)

 • ความหมายของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การควบคุมคุณภาพของกระบวนการด้วยวงจร SDCA
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)

           ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
           ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกำหนด (NC-Nonconformity)

 • การวิเคราะห์ต้นทุนของปัญหาคุณภาพด้วยแนวคิดเศรษศาสตร์
 • การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการด้วยวงจร PDCA
 • ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และวงจร PDCA
 • Activity I: ค้นหาปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) ในกระบวนการ

Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • มาตรการแก้ปัญหาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการ
 • ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของวงจร PDCA

           Plan (การวางแผน)

  1. การนิยามปัญหา
  2. การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย
  3. การวิเคราะห์สาเหตุ
  4. กำหนดมาตรการแก้ไข

           Do (การลงมือปฏิบัติ) – 5.  การนำมาตรการแก้ไขไปใช้
           Check (การตรวจสอบ) – 6.  การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์
           ACT (การปฏิบัติการแก้ไข) – 7.  การป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาด้วยการปรับมาตรฐาน

 • เครื่องมือประกอบการปรับปรุงคุณภาพของวงจร PDCA
 • Activity II: เรียนรู้ขั้นตอนการปรับปรุง PDCA ด้วยปัญหาที่กำหนดให้

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

 


02 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 9015 ครั้ง

Engine by shopup.com