ดูหน้า

Public Training

Public Calendar  

 

No. Public Course : Productivity Training Date Course Content Online Application
1

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)

8 Oct 2018 
2 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report
(Problem Solving by 8D Report)
8 Oct 2018 
3

QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (QC Story for Systematic Problem Solving)

 15 Oct 2018
4 การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)
 22 Oct 2018
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
(Effective Process Improvement in Factory)
 15 Oct 2018
6 การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management)
 15 Oct 2018

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Thinking Training Date Course Content Online Application
1 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
3 Oct 2018 
2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques)
10 Oct 2018 
3 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)
1 Oct 2018 
4 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(System Thinking for Problem Solving and Decision Making)
17 Oct 2018 
5 การตัดสินใจ 5 ขั้นตอนสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
(Decision Making 5 Steps to Better Results)
24 Oct 2018 
6 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค PDPC
(Systematic Decision Making with Process Decision Program Chart)
31 Oct 2018 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : HRM&OD Training Date Course Content Online Application
1 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
10 Dec 2018  
2 การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Compensation)
 17-18 Dec 2018
3 เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ
(Key Performance Indicator Design to Practice)
 3 Dec 2018
4 เทคนิคการสัมภาษ์งานด้วย STAR Model
(Job Interview with STAR Model)
17 Oct 2018 
5 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(HR for non - HR)
 24 Oct 2018
6 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for non - Finance)
 31 Oct 2018

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Leadership Training Date Course Content Online Application
1 ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0
(Modern Manager 4.0)
 5 Nov 2018
2 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
(New Supervisor Skill Development)
 12 Nov 2018
3 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
(Enhancing Leadership Presence for Supervisor)
 19 Nov 2018
4 การพัฒนาคุณสมบัติของหัวหน้างานระดับต้น
(Junior Supervisor Skill Development)
5 Nov 2018 
5 การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
(Preparation for New Supervisor)
12 Nov 2018 
6 การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง
(Enhancing Leadership Presence)
26 Nov 2018

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Coaching Training Date Course Content Online Application
1 การโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
(High Performance Coaching and Feedback)
 1 Oct 2018  
2 การโค้ชงานและระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring Technique)
 8 Oct 2018
3 เทคนิคการให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
(Leadership for Counseling and Motivation)
15 Oct 2018 
4 กลยุทธ์พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช
(Self - Coach for Goal)
29 Oct 2018 
5    
6    

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Soft Skill Training Date Course Content Online Application
1 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
5-6 Nov 2018  
2 การทำงานเชิงรุกเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Proactive Working)
 22 Oct 2018

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Sales&Marketing Training Date Course Content Online Application
1      

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Special Training Date Course Content Online Application
การบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย
(Personal Finance Management)
   

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910


29 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 4186 ครั้ง

Engine by shopup.com