ดูหน้า

Public Training ตัวล่าสุด

Public Calendar  

 

No. Public Course : Productivity Training Date Course Content Online Application
1 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report
(Problem Solving by 8D report)
25 Feb/26 Aug 2019
2 QC Story และเทคนิคแก้ปัญหาเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
18 Mar/16 Sep 2019
3 การประยุกต์ใช้ 7 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
(7 QC Tools Advance)
29 Apr/21 Oct 2019
4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)
 24 Jun/23 Dec 2019
5 การออกแบบแผ่นตรวจสอบให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติ
(Effective Design of Check Sheet)

26 Aug 2019 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Thinking Training Date Course Content Online Application
1 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)
4 Mar/9 Sep 2019
2 การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
29 Apr/21 Oct 2019
3 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(System Thinking for Problem Solving and Decision Making)
24 Jun/23 Dec 2019
4 ความคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
18 Aug 2019  
5 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques)
 7 Oct 2019   

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : HRM&OD Training Date Course Content Online Application
1 การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(HR for non - HR)
18 Mar/16 Sep 2019  
2 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for non - Finance
)

 20 May/18 Nov 2019
3 การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด OKRs
(Organizational Development by OKRs)
 1 Jul 2019
4 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
17 Aug 2019
5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิผล
(Core Value & Organizational Culture)
 2 Sep 2019  

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Leadership Training Date Course Content Online Application
1 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้จัดการ
(Enhancing Leadership Presence for Manager)
 20 May/18 Nov 2019
2 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
(Supervisor Skill Development)
 18 Mar/16 Sep 2019
3 การพัฒนาคุณสมบัติของหัวหน้างานระดับต้น
(Junior Supervisor Skill Development)
  29 Apr/21 Oct 2019
4 เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
(Preparation for New Supervisor)
20 May/18 Nov 2019
5 ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0
(Modern Manager 4.0)
 22 Jul 2019

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Coaching Training Date Course Content Online Application
1 การโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
(High Performance Coaching and Feedback)
 22 Jul 2019  
2 การโค้ชงานและระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring Technique)
 16 Sep 2019
3 กลยุทธ์พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช
(Self - Coach for Goal)
9 Dec 2019

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Soft Skill Training Date Course Content Online Application
1 จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
(Leadership for Counseling and Motivation)
25 Feb/26 Aug 2019
2 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
22-23 Apr/14-15 Oct 2019  
3 การทำงานเชิงรุกเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Proactive Working)
 29 Apr/21 Oct 2019
4 การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญงาน
(Effective Planning and Work Priority)
  20 Mar/18 Nov 2019
5 AQ&EQ กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
(Adversity & Emotional Quotient for Motivation)
  24 Jun/23 Dec 2019

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Sales&Marketing Training Date Course Content Online Application
1        

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910

No. Public Course : Special Training Date Course Content Online Application

     

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณอ้อย (ฝ่ายดูแล Public Training)

 public@bananatraining.com

 090-984-2910


15 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 14228 ครั้ง

Engine by shopup.com