ดูหน้า

Public Training

Training Calendar  

No.

Training Courses

Professional Trainer Training Date Course Content Online Application
1 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Systematic Thinking for Problem Solving and Decision Making)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์  22-Jan-18
2 จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
(Leadership for Counseling and Motivation)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 29-Jan-18
3 ศิลปะการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Excellent Service Mind)
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า 29-Jan-18
4 วิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 19-21 February 2018
5 เทคนิคการสัมภาษณ์งานด้วย STAR Model
(Job Interview with STAR Model)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 26-Feb-18
6 การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management)
อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 26-Feb-18
7 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
(Leadership Development for Supervisor)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 19-Mar-18
8 การทำงานเชิงรุกเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Proactive Working)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 26-Mar-18
9 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for Non-Finance)
อ.ธเนศ นวะบุศย์ 26-Mar-18
10 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 23-Apr-18
11 เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring Technique)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 30-Apr-18
12 ศิลปะการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Excellent Service Mind)
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า 30-Apr-18
13 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแนวคิดลีน
(Lean Thinking for Process)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 14-May-18
14 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(HR for non - HR)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 21-May-18
15 การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management)
อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 21-May-18
16 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 18-Jun-18
17 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
(Leadership and Motivation for Supervisor)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 25-Jun-18
18 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for Non-Finance)
อ.ธเนศ นวะบุศย์ 25-Jun-18
19 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Systematic Thinking for Problem Solving and Decision Making)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 16-Jul-18
20 จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
(Leadership for Counseling and Motivation)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 23-Jul-18
21 ศิลปะการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Excellent Service Mind)
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า 23-Jul-18
22 วิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 20-22 August 2018
23 เทคนิคการสัมภาษณ์งานด้วย STAR Model
(Job Interview with STAR Model)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 27-Aug-18
24 การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management)
อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 27-Aug-18
25 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
(Leadership Development for Supervisor)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 17-Sep-18
26 การทำงานเชิงรุกเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Proactive Working)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 24-Sep-18
27 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for Non-Finance)
อ.ธเนศ นวะบุศย์ 24-Sep-18
28 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 8-Oct-18
29 เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring Technique)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 29-Oct-18
30 ศิลปะการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Excellent Service Mind)
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า 29-Oct-18
31 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแนวคิดลีน
(Lean Thinking for Process)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 19-Nov-18
32 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(HR for non - HR)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 26-Nov-18
33 การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management)
อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 26-Nov-18
34 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ 17-Dec-18
35 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
(Leadership and Motivation for Supervisor)
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 24-Dec-18
36 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for Non-Finance)
อ.ธเนศ นวะบุศย์ 24-Dec-18

 


24 เมษายน 2018

ผู้ชม 2816 ครั้ง

Engine by shopup.com