ดูหน้า

Online&Public Training

หลักสูตร Public Training ประจำเดือนธันวาคม 2020

จัดที่โรงแรม             ติดต่อคุณบุษกร 090-984-2910 อีเมล์ public@bananatraining.com

No. รายชื่อหลักสูตร วันที่อบรม โบชัวร์
1 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)
(Key Performance Indicator Design to Practice) ราคา 3,900 บาทต่อท่าน
   
2 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving) ราคา 3,500 บาทต่อท่าน
 
3 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
(Enhancing Leadership Presence for Supervisor) ราคา 3,500 บาทต่อท่าน
   

Online Training  by Facebook Group

 

Online Training by Zoom

 

 

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (แนวธุรกิจ)

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  การพัฒนาองค์ด้วยแนวคิด OKRs  (Objective & Key result)

การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback

 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

QC Story และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม


29 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 11475 ครั้ง

Engine by shopup.com