ดูหน้า

Online & Public Training

 

Quick Link

 

No. รายชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ลิงก์ลงทะเบียน
1 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน

2

ทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียน
3

เทคนิคการต่อรองเชิงประสิทธิผล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียน

 


 

BANANA TRAINING GUIDE: คู่มือวางแผนและคัดเลือกหลักสูตรเชิงกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

บริษัท บานาน่า เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

Banana Training and Consultancy Co., Ltd.

เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร เช่น การออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบ 5ส เป็นต้น 


บริการของเรา

 1. การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
 2. การฝึกอบรมออนไลน์และสาธารณะ (Online & Public Training)
 3. ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
 4. ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (HR and Organization Development)
 5. กิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building)

 
จุดเด่นของเรา


เราคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บานาน่าฝึกอบรมอย่างเป็นระบบด้วย Training and Development Model โดยเริ่มกระบวนการที่ Phase I – Training Formulation ด้วยการช่วยคัดเลือกหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร ซึ่งฝ่ายฝึกอบรมสามารถใช้หลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) หรือร่วมกันออกแบบเนื้อหา (Customized Course) ----- กระบวนการถัดไป Phase II – Training Implementation เราส่งมอบความรู้สู่ผู้เรียนด้วย 5 รูปแบบการฝึกอบรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของบานาน่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งมอบความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ ----- กระบวนการสุดท้าย Phase III – Training Evaluation ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรมด้วยหลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Learning Training) โดยนำแนวคิด 4 ประเภทมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดการผลักดันผู้เรียนนำความรู้ไปใช้งาน ดังนั้นท่านจึงมั่นใจในคุณภาพของการฝึกอบรมได้


Training Formulation
หลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร โดยการ

 1. ใช้หลักสูตรมาตรฐานของเรา 100% (Standard Course) - Download BTG 2020
 2. ออกแบบเนื้อหาร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนฝึกอบรมประจำปีขององค์กร (Customized Course)

 

Training Implementation
เราส่งมอบการฝึกอบรม (Knowledge Transfer) ด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือ 5 รูปแบบการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้อีกด้วย


Training Evaluation
ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมคือ ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้งานหรือเรียกว่ามีการถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นบวก (Positive Transfer) ดังนั้นเราจึงใช้การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยหลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ ดังนี้

 1. ด้วยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 2. ด้วยการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการถ่ายโอน (Focus Group)
 3. ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผล (Evaluation Form)
 4. ด้วยการทบทวนประสบการณ์ (After Action Review - AAR)

 

 


หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์อื่น ๆ ของสถาบัน (Online Training by Zoom)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sale@bananatraining.com

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  การพัฒนาองค์ด้วยแนวคิด OKRs  (Objective&Key result)   การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)   การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน (Supervisor Skill Development)

การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why–Why Analysis & 5 Why

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report   5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     
การเพิ่มศักยภาพด้วย Growth Mindset
 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ  การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

ตัวอย่างการสอน Online Training by Zoom

    

 


22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 20885 ครั้ง

Engine by shopup.com