ดูหน้า

Online&Public Training

หลักสูตร Public Training ประจำเดือน______ 2021

จัดที่โรงแรม____________ติดต่อคุณบุษกร 090-984-2910 อีเมล์ public@bananatraining.com

No. รายชื่อหลักสูตร วันที่อบรม โบชัวร์
1 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)
(Key Performance Indicator Design to Practice) ราคา 3,900 บาทต่อท่าน
รอกำหนดภายหลัง  
2 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving) ราคา 3,500 บาทต่อท่าน
รอกำหนดภายหลัง 
3 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
(Systematic Leadership Development) ราคา 3,500 บาทต่อท่าน
รอกำหนดภายหลัง   

Online Training by Zoom

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  การพัฒนาองค์ด้วยแนวคิด OKRs  (Objective&Key result)   การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)   การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน (Supervisor Skill Development)

การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why–Why Analysis & 5 Why

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report   5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     
การเพิ่มศักยภาพด้วย Growth Mindset
 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ  การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

ตัวอย่างการสอน Online Training by Zoom

    

Online Training  by Facebook Group

 


23 เมษายน 2564

ผู้ชม 14649 ครั้ง

Engine by shopup.com