รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

In-House Training

เราคำนึงถึงประสิทธิภาพของโครงการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บานาน่าฝึกอบรมอย่างเป็นระบบด้วย Training and Development Model ใน Phase I – Training Formulation เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร ท่านสามารถใช้หลักสูตรมาตรฐานของเรา (Standard Course) หรือร่วมกันออกแบบเนื้อหา (Customized Course) โดยตอบแบบสอบถาม "การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม" shorturl.asia/VWpRJ --- ใน Phase II – Training Implementation เราส่งมอบความรู้สู่ผู้เรียนด้วย 5 รูปแบบการฝึกอบรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของบานาน่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ --- ใน Phase III – Training Evaluation การติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม ด้วยหลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Learning Training) เรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

 

No. Training Course : Leadership  Course Content Download PDF
LE 1.0 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
(Systematic Leadership Development) 1 Day
Read More
LE 1.1 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
(Systematic Leadership Development) 2 Day
Read More
LE 1.1A Growth Mindset กับการพัฒนาภาะความเป็นผู้นำ
(Growth Mindset & Leadership Development)
Read More
LE 1.2 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน
(Supervisor Skill Development)
Read More
LE 1.2A การพัฒนาทักษะหัวหน้างานแบบชาญฉลาด
(Smart Supervisory Skill)
Read More
LE 1.3 หัวใจของการเป็นผู้นำและการจัดการ
(Leadership for Management)
ปรับปรุงหลักสูตร
LE 1.4 การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง
(Enhancing Leadership Presence)
Read More
LE 1.5 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
(Developing the 360 Degree Leader)
Read More
LE 1.6 จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
(Leadership for Management and Motivation)
Read More
LE 1.7 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
(Goal Setting and Planning)
Read More
LE 1.8 เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
(Effective Work Planning for Success)
ปรับปรุงหลักสูตร
LE 1.9 หัวหน้างาน (ผู้นำ) ต้องเป็นโค้ช
(Leader as Coach)
Read More
LE 1.10 ภาวะความเป็นผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
(Leadership for People Development)
Read More
LE 1.11 ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม
(Creative Leadership for Effective Teamwork)
ปรับปรุงหลักสูตร
LE 1.12 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Leadership for Change Management)
Read More
LE 1.13 การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานระดับต้น
(Junior Supervisor Skill Development)
Read More
LE 1.14 การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
(Preparation for New Supervisor)
Read More
LE 1.15 การบริหารความขัดแย้งเชิงประสิทธิผล
(Effective Conflict Management)
ปรับปรุงหลักสูตร

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Thinking  Course Content Download PDF
TH 1.1 การพัฒนาองค์กรด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
(Design Thinking)
ปรับปรุงหลักสูตร
TH 1.2 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1D (แนวอุตสาหกรรม)
(Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.3 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2D (แนวอุตสาหกรรม)
(Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.4 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (แนวธุรกิจ)
(Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.5 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 1D
(System Thinking for Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.6 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 2D
(System Thinking for Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.7 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยแผนผัง PDPC
(Systematic Decision Making with Process Decision Program Chart)
Read More
TH 1.8 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา (แนวอุตสาหกรรม)
(Analytical Thinking and Problem-Solving Techniques)
Read More
TH 1.9 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา (แนวธุรกิจ)
(Analytical Thinking and Problem-Solving Techniques)
ปรับปรุงหลักสูตร
TH 1.10 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)
Read More
TH 1.11 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนธุรกิจ
(Strategic Thinking and Appropriate Problem Solving)
Read More 
TH 1.12  การคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(Strategic Thinking and Appropriate Problem Solving)
Read More
TH 1.13  การคิดแบบองค์รวมและเทคนิคการบูรณาการ
(Holistic Thinking and Integration Techniques)
Read More
TH 1.14 การคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
(Thinking for Innovation Development)
Read More
TH 1.15 การคิดแบบพัฒนาได้ด้วยเทคนิค Think Again
(Thinking Again) 
ปรับปรุงหลักสูตร

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Soft Skill  Course Content Download PDF
SK 1.1 การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร
(Teamwork for Success by Indoor Activities)
ปรับปรุงหลักสูตร
SK 1.2 เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล
(Organization Awareness Growing)
Read More
SK 1.3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน
(Positive Thinking for Happy Workplace)
ปรับปรุงหลักสูตร
SK 1.4 สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
(Communication & Connection Skill)
Read More
SK 1.5 การพัฒนาค่านิยมส่วนตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
(Personal Values and Core Values)
Read More
SK 1.5A การพัฒนาค่านิยมองค์กรด้วย Growth Mindset
(Core Value & Growth Mindset)
Read More
SK 1.6 6 Qs เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง
(6Q to Success in the Workplace)
Read More
SK 1.7 การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
(Adversity & Emotional Quotient for Motivation)
Read More
SK 1.8 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
(Ownership Quotient)
Read More
SK 1.9 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Self - Improvement)
Read More
SK 1.10 การทำงานเชิงรุกเพื่อเป็นพนักงานชั้นเลิศ
(Proactive Working & Excellent Employee)
Read More
SK 1.11 การเพิ่มศักยภาพด้วย Growth Mindset
(Growth Mindset)
Read More
SK 1.12 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ
(Effective Time Management by The Bullet Journal Method)
Read More
SK 1.13 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
(Business Presentation Skill)
Read More   
SK 1.14 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
Read More
SK 1.15 สร้างบริการเป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ
(Excellent Service Mind)
Read More  
SK 1.16 คุณธรรมจริยธรรมกับความสำเร็จในการทำงาน
(The Virtue & Ethics for Success in the Workplace)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Productivity  Course Content Download PDF
PI 1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยลีน
(Lean Production for Manufacturing Process)
Read More
PI 1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจบริการด้วยลีน
(Lean Production for Service Business)
Read More
PI 1.3 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Control Circle for Productivity Improvement) 
Read More
PI 1.4 7 เครื่องมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
(7 QC Tools)
Read More
PI 1.5 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
Read More
PI 1.6 การปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story & A3 Report
(Quality Improvement by QC Story & A3 Report)
Read More
PI 1.7 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why - Why Analysis
(Problem Solving by 8D Report & Why - Why Analysis)
Read More
PI 1.8 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why–Why Analysis & 5 Why
(Problem Solving with Why - Why Analysis) 
Read More
PI 1.9 การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)
Read More
PI 1.10 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค 5 Why & 3G
(Problem Solving with 5 Why & 3G Technique)
Read More
PI 1.11 การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Problem Solving and Continuous Improvement) 
Read More
PI 1.12 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)
Read More
PI 1.13 เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน
(Problem Solving by Quality Control)
Read More
PI 1.14 การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค OJT
(Training Within Industry by On The Job Training) 
Read More
PI 1.15 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน
(The 5S to Productivity and Standardization)
Read More
PI 1.16 เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส อย่างเป็นระบบ
(The 5S Systematic Audit)
Read More
PI 1.17 เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตเชิงประสิทธิผล
(Balancing Production Line Techinque)
ปรับปรุงหลักสูตร
PI 1.18 การเขียนมาตรฐานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedures and Work Instruction)
Read More
PI 1.19 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
(KAIZEN for Productivity and Process Improvement)
Read More
PI 1.20 การทำไคเซ็นในสำนักงาน
(KAIZEN in Office)
ปรับปรุงหลักสูตร
PI 1.21 TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management)
ปรับปรุงหลักสูตร
PI 1.22 การจัดการแบบข้ามสายงานตามแนวทาง TQM
(Cross - Functional Management as TQM Way)
ปรับปรุงหลักสูตร
PI 1.23 การวางแผนจัดการงานประจำวันตามแนวทาง TQM
(Daily Management as TQM Way)
ปรับปรุงหลักสูตร
PI 1.24 การควบคุมกระบวนการผลิตโดยกลวิธีเชิงสถิติ (SPC)
(Statistic Process Control)
Read More
PI 1.25 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (PCA)
(Process Capability Analysis)
ปรับปรุงหลักสูตร
PI 1.26 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke
(POKA YOKE in Manufacturing Process)
Read More
PI 1.27 การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบด้วยเทคนิค FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis)
Read More
PI 1.28 จิตสำนึกคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Awareness for Productivity)
Read More
PI 1.29 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
(7 Wastes in Manufacturing Process)
Read More
PI 1.30 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจบริการ
(7 Wastes in Service Process)
Read More
PI 1.31 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแนวคิด ECRS
(Process Improvement by ECRS)
Read More

PI 1.32 การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction)
Read More

PI 1.33 การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
(Waste Reducing and Process Improvement)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : HRM & Organization Development  Course Content Download PDF
HO 1.1 กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน
(Organization Strategy and HR Strategy)
ปรับปรุงหลักสูตร
HO 1.2 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
Read More
HO 1.3 การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Compensation)
ปรับปรุงหลักสูตร
HO 1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback
(Performance Appraisal and Feedback Technique)
Read More
HO 1.5 การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
(Competency - Based System)
Read More
HO 1.6 การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
(Business Strategic Planning)
Read More
HO 1.7 การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยแนวคิด OKRs
(Objectives and Key Results)
Read More
HO 1.8 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)
(Key Performance Indicator Design to Practice)
Read More
HO 1.9 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
(Core Value & Organizational Culture)
ปรับปรุงหลักสูตร
HO 1.10 การสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
(Coaching at Work)
Read More
HO 1.11 คิดและพัฒนาแบบ HR Business Partner
(HR Business Partner)
ปรับปรุงหลักสูตร
HO 1.12 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการทำงานแบบ Agile
(Modification of Thinking and Working in Agile)
Read More
HO 1.13 การพัฒนาค่านิยมองค์กรด้วย Growth Mindset
(Core Value & Growth Mindset)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Coaching  Course Content Download PDF
CO 1.1 การโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
(High Performance Coaching and Feedback)
Read More
CO 1.2 การสร้างทักษะการโค้ชด้วยตัวคุณเอง
(Coaching Skill)
ปรับปรุงหลักสูตร
CO 1.3 การโค้ชจากจุดแข็งด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
(Appreciative Inquiry Coaching)
ปรับปรุงหลักสูตร
CO 1.4 การโค้ชงานและระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring Technique)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Sales & Marketing  Course Content Download PDF
SM 1.1 การพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับนักขายมืออาชีพ
(Developing Core Skill for Professional Salesman)
Read More
SM 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT
(Environmental Analysis with SWOT Technique)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Special  Course Content Download PDF
SP 1.1 การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจแนวฐานกิจกรรม
(PSDM by Activity - Based Learning)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com