รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

In-House Training

Banana Training ตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมภายในองค์กร (In – House Training) ครอบคลุม 8 หมวดหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เราเน้นการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานและมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ “กลุ่มพฤติกรรมหลัก” (Key Behaviors) ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ และ “รูปแบบการดำเนินงาน” (Operation Pattern) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้เรายังมีระบบการติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้จริง

 

No. Training Course : Leadership  Course Content Download PDF
LE 1.1 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
(New Supervisor Skill Development)
Read More
LE 1.2 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
(Enhancing Leadership Presence for Supervisor)
Read More
LE 1.3 ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0
(Modern Manager 4.0)
Read More
LE 1.4 ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
(Leadership and Motivation for Supervisor)
Read More
LE 1.5 การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง
(Enhancing Leadership Presence)
Read More
LE 1.6 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศาด้วยตัวคุณเอง
(Developing the 360 Degree Leader)
Read More
LE 1.7 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
(Leadership for Management and Motivation)
Read More
LE 1.8 เทคนิคการให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
(Leadership for Counseling and Motivation)
Read More
LE 1.9 การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Leadership)
Read More
LE 1.10 การมอบหมายงานด้วยการบริหารตามวัตถุประสงค์
(Delegating Work by MBO)
Read More
LE 1.11 หัวหน้างาน (ผู้นำ) ต้องเป็นโค้ช
(Leader as Coach)
Read More
LE 1.12 ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม
(Creative Leadership for Effective Teamwork)
Read More
LE 1.13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
Read More
LE 1.14 การพัฒนาคุณสมบัติของหัวหน้างานระดับต้น
(Junior Supervisor Skill Development)
Read More
LE 1.15 การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
(Preparation for New Supervisor)
Read More
LE 1.16 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
(Effective Coomunication Style for Supervisor)
Read More
LE 1.17 เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
(Effective Work Planning for Success)
Read More
LE 1.18 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำหรับหัวหน้างาน
(Business Presentation Skill for Supervisor)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Thinking  Course Content Download PDF
TH 1.1 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1D (แนวอุตสาหกรรม)
(Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.2 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2D (แนวอุตสาหกรรม)
(Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.3 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (แนวธุรกิจ)
(Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.4 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 1D
(System Thinking for Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.5 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 2D
(System Thinking for Problem Solving and Decision Making)
Read More
TH 1.6 การตัดสินใจ 5 ขั้นตอนสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
(Decision Making 5 Steps to Better Results)
Read More
TH 1.7 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค PDPC
(Systematic Decision Making with Process Decision Program Chart)
Read More
TH 1.8 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา (แนวอุตสาหกรรม)
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques)
Read More
TH 1.9 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา (แนวธุรกิจ)
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques)
Read More
TH 1.10 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)
Read More
TH 1.11 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนธุรกิจ
(Strategic Thinking and Appropriate Problem Solving)
Read More 
TH 1.12  การคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(Strategic Thinking and Appropriate Problem Solving)
Read More
TH 1.13  การบริหารเวลาด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์
(Time Management by Strategic Thinking)
Read More
TH 1.14 การคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้จัดการ 4.0
(Creative Thinking for Manager 4.0)
Read More
TH 1.15 คิดดี คิดเป็น ด้วยการพัฒนาทักษะการคิด
(Thinking Skill Development for Better) 
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Soft Skill  Course Content Download PDF
SK 1.1 การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร
(Teamwork for Success by Indoor Activities)
Read More
SK 1.2 เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล
(Organization Awareness Growing)
Read More
SK 1.3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน
(Positive Thinking for Happy Workplace)
Read More
SK 1.4 การพัฒนาค่านิยมส่วนตนให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กร
(Personal Values and Core Values)
Read More
SK 1.5 6 Qs เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง
(6Q to Success in the Workplace)
Read More
SK 1.6 การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
(Adversity & Emotional Quotient for Motivation)
Read More
SK 1.7 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
(Ownership Quotient)
Read More
SK 1.8 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Self - Improvement)
Read More
SK 1.9 สื่อสารและสร้างสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
(Business Comunication & Connection Skill)
Read More
SK 1.10 Mindset ของการพัฒนาตนเอง
(Mindset of Self-Devrlopment)
Read More
SK 1.11 สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (General)
(Effective Time Management)
Read More
SK 1.12 สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Goal)
(Effective Time Management)
Read More
SK 1.13 เป้าหมายนำคุณสู่ความสำเร็จ
(Flight Plan to Achieve Target)
Read More
SK 1.14 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
(Business Presentation Skill)
Read More
SK 1.15 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
Read More
SK 1.16 การสื่อสารและการนำเสนอเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
(Effective Communication & Presention Skill)
Read More
SK 1.17 การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยเทคนิค NLP
(Change yourself by NLP Technique)
Read More
SK 1.18 คุณธรรมจริยธรรมกับความสำเร็จในการทำงาน
(The Virtue & Ethics for Success in the Workplace)
Read More
SK 1.19 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Standard Development for Customer Service)
Read More
SK 1.20 สร้างบริการเป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ
(Excellent Service Mind)
Read More
SK 1.21 การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
(Negotiation Skill Development)
Read More
SK 1.22 การบริหารความขัดแย้งเชิงประสิทธิผล
(Effective Conflict Management)
Read More
SK 1.23 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนเชิงประสิทธิผล
(Customer Complaints Management)
Read More
SK 1.24 การบริหารและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
(Change Management)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Productivity  Course Content Download PDF
PI 1.1 การผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิต
(Lean Production for Manufacturing Process)
Read More
PI 1.2 การผลิตแบบลีนในธุรกิจบริการ
(Lean Production for Service Business)
Read More
PI 1.3 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Control Circle for Productivity Improvement) 
Read More
PI 1.4 7 เครื่องมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(7 QC Tools)
Read More
PI 1.5 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
Read More
PI 1.6 การวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story & A3 Report
(Problem Analysis and Quality Improvement by QC Story & A3 Report)
Read More
PI 1.7 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why–Why Analysis & 5 Why Technique
(Problem Solving with Why - Why Analysis) 
Read More
PI 1.7A การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)
Read More
PI 1.7B การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค 5 Why & 3G
(Problem Analysis with 5 Why & 3G Technique)
Read More
PI 1.7C การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why - Why Analysis
(Problem Solving by 8D Report & Why - Why Analysis)
Read More
PI 1.8 การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Problem Solving and Continuous Improvement) 
Read More
PI 1.8A การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)
Read More
PI 1.9 เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน
(Problem Solving by Quality Control)
Read More
PI 1.10 การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค OJT
(Training Within Industry by On The Job Training) 
Read More
PI 1.11 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน
(The 5S to Productivity Improvement and Standardization)
Read More
PI 1.12 เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส อย่างเป็นระบบ
(The 5S Systematic Audit)
Read More
PI 1.13 เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตเชิงประสิทธิผล
(Balancing Production Line Techinque)
Read More
PI 1.14 การเขียนมาตรฐานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedures and Work Instruction)
Read More
PI 1.15 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
(KAIZEN for Productivity and Continuous Process Improvement)
Read More
PI 1.16 การทำไคเซ็นในสำนักงาน
(KAIZEN in Office)
Read More
PI 1.17 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
(Effective Process Improvement in Factory)
Read More
PI 1.18 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการธุรกิจ
(Business Process Improvement)
Read More
PI 1.19 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค Makigami
(Process Improvement with Makigami Technique)
Read More
PI 1.20 TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management)
Read More
PI 1.21 การจัดการแบบข้ามสายงานตามแนวทาง TQM
(Cross - Functional Management as TQM Way)
Read More
PI 1.22 การวางแผนจัดการงานประจำวันตามแนวทาง TQM
(Daily Management as TQM Way)
Read More
PI 1.23 การควบคุมกระบวนการผลิตโดยกลวิธีเชิงสถิติ (SPC)
(Statistic Process Control)
Read More
PI 1.24 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (PCA)
(Process Capability Analysis)
Read More
PI 1.25 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke
(POKA YOKE in Manufacturing Process)
Read More
PI 1.26 ระบบการควบคุมด้วยสายตา Visual Control
(Visual Control in Manufacturing Process)
Read More
PI 1.27 การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบด้วยเทคนิค FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis)
Read More
PI 1.28 จิตสำนึกคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Awareness for Productivity)
Read More
PI 1.29 การลดต้นทุนความสูญเสียและสูญเปล่าในองค์กร (แนวอุตสาหกรรม)
(Lean Thinking for Cost Reducing in Factory)
Read More
PI 1.29A การลดต้นทุนความสูญเสียและสูญเปล่าในองค์กร (แนวธุรกิจ)
(Lean Thinking for Cost Reducing in Office)
Read More
PI 1.29B การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแนวคิด ECRS
(Process Improvement by ECRS)
Read More
PI 1.30 เทคนิคค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction)
Read More
PI 1.31 การลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค IE
(Waste Reducing and Effective Improvement by IE Technique)
Read More
PI 1.32 จิตสำนึกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Safety, Health and Environment Awareness)
Read More
PI 1.33 จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
(Energy Awareness Growing )
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : HRM & Organization Development  Course Content Download PDF
HO 1.1 กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน
(Organization Strategy and HR Strategy)
Read More
HO 1.2 การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
(Competency - Based System)
Read More
HO 1.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ
(Competency - Based HRM)
Read More
HO 1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback
(Performance Appraisal and Feedback Technique)
Read More
HO 1.5 การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Compensation)
Read More
HO 1.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
Read More
HO 1.7 การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
(Business Strategic Planning)
Read More
HO 1.8 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)
(Key Performance Indicator Design to Practice)
Read More
HO 1.8A การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด OKRs
(Organizational Development by OKRs)
Read More
HO 1.9 กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
(Strategic Talent Management)
Read More
HO 1.10 การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์การ
(Employee Engagement)
Read More
HO 1.11 กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Strategic Recruitment and Selection)
Read More 
HO 1.12 เทคนิคการสัมภาษ์งานเชิงประสิทธผล
(Job Interview Technique)
Read More
HO 1.13 การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและแนวทางการพัฒนา
(Succession Planning Management)
Read More
HO 1.14 การออกแบบและพัฒนาสายงานอาชีพ
(Career Path Development & Design)
Read More
HO 1.15 การสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
(Coaching at Work)
Read More
HO 1.16 การจัดสร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan)
Read More
HO 1.17 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิผล
(Core Value & Organizational Culture)
Read More
HO 1.18 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Organizational Development and Change Management)
Read More
HO 1.19 การบริหารความรู้ภายในองค์การ
(Knowledge Management)
Read More
HO 1.20 การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ
(Knowledge Management)
Read More
HO 1.21 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(HR for non - HR)
Read More
HO 1.22 การบริหารการเงินสำหรับผู้จัดการตามสายงาน
(Finance for non - Finance)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Coaching  Course Content Download PDF
CO 1.1 การสร้างทักษะการโค้ชด้วยตัวคุณเอง
(Coaching Skill)
Read More
CO 1.2 การโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
(High Performance Coaching and Feedback)
Read More
CO 1.3 กลยุทธ์พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช
(Self - Coach for Goal)
Read More
CO 1.4 การโค้ชจากจุดแข็งด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
(Appreciative Inquiry Coaching)
Read More
CO 1.5 การพัฒนาทักษะการสอนงานด้วยการโค้ช
(Multi - Coaching Skill Development)
Read More
CO 1.6 การโค้ชงานและระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring Technique)
Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Sales & Marketing  Course Content Download PDF
SM 1.1 การพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับนักขายมืออาชีพ
(Developing core skill for professional sales)
Read More
SM 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT
(Environmental Analysis with SWOT Technique)
Read More
SM 1.3   Read More
SM 1.4   Read More
SM 1.5   Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

No. Training Course : Special  Course Content Download PDF
SP 1.1 การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจแนวฐานกิจกรรม
(PSDM by Activity - Based Learning)
Read More
SP 1.2   Read More
SP 1.3   Read More
SP 1.4   Read More
SP 1.5   Read More

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com